Кмет разпореди почистване на речни корита и сметища

Кмет разпореди почистване на речни корита и сметища

В срок до 5 април кметовете и кметските наместници на населени места в община Мездра трябва да предприемат адекватни и ефективни действия  за почистване на речните легла и прилежащите им територии от нерегламентирани замърсявания с отпадъци ( битови, строителни, биоразградими отпадъци и торов отпадък, отпадъци от опаковки и др.). Това гласи заповед издадена от кмета на Община Мездра инж. Генади Събков. След извършване на дейностите трябва да бъде изготвен обобщен доклад, който ще се  представя в Общинска екологична инспекция.  

Общинско предприятие „Чистота“ следва да предприеме ефективни действия за почистване на отпадъци от пътните отбивки, канавки и прилежащите на пътя терени на общинската пътна инфраструктура, както и превантивни мерки за разполагане на съдове за събиране на отпадъци от пътните съоръжения и транспортирането им до регионалното сметище. Служителите на комуналното предприятие ще предприемат и действия за почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на община Мездра, както и необходимите превантивни мерки за недопускане на повторни замърсявания.

 
2018-03-14 11:12:54