Проучват за добиви в Козлодуй и Мизия

Проучват за добиви в Козлодуй и Мизия

„Булмекс“ ЕООД ще проучва възможностите за добив на строителни материали в площите „Джулиница“ и „Даневата воденица“, които се намират в общините Мизия и Козлодуй.

Разрешенията се предоставят за срок от една година, като за този период дружеството ще вложи минимум 75 хил. лв. в проучвателните дейности. Те ще се извършват за сметка на титуляра на разрешението и при спазване на всички ограничения, наложени от законодателството. За обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите дружеството ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.
2018-02-21 13:49:03