Община Мездра става строителна площадка

Община Мездра става строителна площадка

Брусен и Царевец бяха първите населени места в Община Мездра, в които кметът Генади Събков представи детайлен отчет за дейността на екипа си през 2017 г. Той обобщи, че в основата на изпълнените цели и задачи са решенията на Общинския съвет, положените усилия от служителите и работниците от общинска администрация, ОП „Чистота“,  АК „Калето“, учителите и всички работещи в детските градини и училищата, социалните работници и служителите в Общинския център за социални услуги и дейности и Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания, здравните специалисти, читалищните деятели и самодейци, спортистите и треньорите.

Кметът обобщи усилията на екипа му от началото на мандата и изтъкна, че  когато поел управлението на Общината през 2015г. тя била във финансов колапс. Благодарение на усилията и финансовата дисциплина през 2017 г. са разплатени приоритетно стари задължения и кредиторите на Общината са редуцирани от над 200 до двама. Общинският дълг към 31.12.2017 г. е в размер на 4 302 306 лв. От тях 2 613 306 лв. към фонд „Флаг“ за заем, получен за реализиране на проект, свързан с изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мездра и 1 689 000 лв. безлихвен заем, отпуснат на Общината от Министерството на финансите, за излизане от финансовия колапс в края на 2015г. Санкцията, наложена на общината за пропуски по проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на така наречения „воден цикъл на гр. Мездра” е в размер на 1 461 334 лв. и години наред ще тежи на всички.

Община Мездра приключва финансовата 2017 г. без просрочени задължения на 16-те второстепенни разпоредители с бюджетен кредит, като дори са вложени собствени 214 хил. лв. за финансиране на проекти и програми, по които е бенефициент.

На 100% са изпълнени всички финансови ангажименти, поети с приемането на Бюджет – 2017г. към структури, звена и организации.

Всяка възможност, която предоставят национални програми за временна заетост е използвана в максимална степен, в резултат на което са разкрити 67 работни места. За 90 лица ежедневно се осигурява храна благодарение на социалната трапезария. Разкрито бе и бюро към домашния социален патронаж, където служители обобщават постъпващата информация за хора в неравностойно материално и социално положение и търсят подходящите сфери, в които да им бъде осигурена работа.

През 2017г. започнаха и инвестициите в инфраструктура и превръщането на Мездра в съвременен европейски град. Санират са 51 жилищни сгради и в 7 блока се подобрява енергоефективността. Благодарение стабилизирането на Общината през 2018г. тя ще се превърне в строителна площадка, като практически ще се извършват ремонти във всяко населено място. За да се избегне излишно разкопаване на улиците, преди полагането на асфалтовата настилка се предвижда и подмяна на амортизираните водопроводи и отклонения. Инж. Събков сподели и че проектът на Община Мездра за подмяна на водопроводи за 5.6 млн. лв. е одобрен и се очаква подписването на договора.
2018-02-16 15:59:18