Оряхово с програма за намаляване на риска от бедствия

Оряхово с програма за намаляване на риска от бедствия

Общинската програма е разработена с цел адекватна реакция при природни бедствия или човешка небрежност. Във връзка с нея е извършен анализ и мониторинг на потенциалните рискове и възможностите за ранно оповестяване при възникване на проблем.  Територията на Република България и в частност на Община Оряхово е изложена на следните видове опасности: сеизмична опасност; риск от наводнения, опасност от замърсяване след ядрена или радиационна авария; свлачища и горски пожари, както и неблагоприятни метрологични явления. За да бъдат избегнати изброените опасности ще бъде изградена система за мониторинг и ранно оповестяване. Предвижда се обучение на всички нива в администрацията и повишаване на информираността на населението в община Оряхово. Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия е публикуван за обществено обсъждане в интернет. В едномесечен срок се приемат предложения по него, след което ще бъде внесен за съгласуване от Областния съвет за намаляване риска от бедствия, след което ще се предложи и внесе за приемане от Общински съвет - Оряхово.
2018-02-06 10:09:22