Започна събирането на местни данъци и такси

Започна събирането на местни данъци и такси

Община Мездра уведомява, че от 1 февруари   започна събирането на местните данъци и такси. Съгласно Закона за местните данъци и такси за тази година са определени следните срокове за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци - I    вноска  до 30 юни и II   вноска  до 31 октомври.  На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто. За данък върху превозни средства първата вноска е до 30 юни, а втората до 31 октомври. На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка 5 на сто. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва - за първото тримесечие  до 31 януари. За второто тримесечие      от 1 февруари до 30 април. Срокът за третото тримесечие е от 1 май до 31 юли, а за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври. Парите може да дадат в касата на община Мездра /гише № 1 в Информационния център/ и чрез ПОС устройство, по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500   BIC   код   STSABGSF. Код за вид плащане 44 14 00   патентен данък, 44 21 00  за данък върху недвижимите имоти, 44 23 00  данък моторни превозни средства и 44 24 00 такса битови отпадъци. Плащането може да стане и с пощенски запис, в офисите на „Изипей”, в ОББ и в кметствата.
2018-02-02 13:51:17