„Доброволно формирование“ набира членове

„Доброволно формирование“ набира членове

Община Мездра вече има свое доброволно формирование. Желаещите да се включат в него могат да подават необходимите документи до 30 януари. „Доброволно формирование - Мездра“ ще осъществява действия по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

Доброволното формирование се привлича за работа в района на бедствие, след като кмета на общината обяви с изрична заповед възникване на бедствено положение или при предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари или извънредни ситуации, когато бедствено положение не е обявено.  Доброволец може да стане всяко едно лице, независимо от трудовото или служебното му правоотношение. Всеки, който има желание да се включи в „Доброволно формирование - Мездра“, трябва да отговаря на следните изисквания: да има навършени 18г., да е завършил средно образование, да е клинично и психически здрав /доказано с необходимите документи /, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /освен, ако не е реабилитиран/.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец; формуляр за кандидатстване; медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; справка от психодиспансер, че лицето не се води на учет; свидетелство за съдимост; диплома за завършено образование; писмено съгласие на работодателя за заетите по служебно или трудово правоотношение; декларация за съгласие за обработка на лични данни; други дипломи или свидетелства за курсове и подготовки , доказващи допълнителни умения на кандидата /заварчик, оксиженист, рязане с моторен трион, умения за работа с височинна екипировка, медицинско образование и др./

С одобрените кандидати ще бъде сключен договор, ще им бъде осигурено обучение и екипировка, както и застраховка срещу злополука. Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия. В тези случаи лицето следва да уведоми кмета на общината.

Възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:

- 100% от минималната часова работна заплата за страната- за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на обучението;

- 200% от минималната часова работна заплата за страната- за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

Желаещите кандидати следва да подадат необходимите документи за участие в Центъра за услуги и информация на Община Мездра, находящ се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27. Крайният срок е 16:30ч. на 30.01.2017г.

Допълнителна информация може да бъде получена в „Център за услуги и информация” на Община Мездра.
2018-01-04 15:01:34