Запазиха размера на такса битови отпадъци в Мездра

Запазиха размера на такса битови отпадъци в Мездра

1 286 287 лв. ще вложи през 2018г. Община Мездра за осъществяване на дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Това стана възможно, след като с 15 гласа „За“, нито един –„Против“ и 2-„Въздържал се“ общинските съветници одобриха план-сметката на ОП “Чистота“.

Сумата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване е 366 771 лв.

Разходите за разделно събиране на хартия и картон, пластмаси, метали и др. е в размер на 2 100 лв.

Експлоатационни разходи за сепарираща инсталация възлизат на 150 983 лв.

129 800 лв. ще бъдат вложени в услугата депониране и съхранение на битови отпадъци в регионално депо в гр. Враца.

За почистване на строително депо на територията на гр. Мездра ще бъдат вложени 4 400 лв.

Разходите за термично оползотворяване на отпадъците са в размер на 14 789 лв.

421 980 лв. ще бъдат вложени в  услугата „Чистота на обществените територии”, включваща  снегопочистване на гр. Мездра и селата в Общината, озеленяване, почистване на улични платна, паркове, алеи, поставяне на пейки и кошчета на обществените територии в Общината.

368 871 лв. ще бъдат заделени за осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване по населени места, 495 436 лв.-за обезвреждане на битовите отпадъци по населени места и 421 980 лв.- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

Фактическите разходи за услугите ще се покрият от постъпленията за такса битови отпадъци и други общински приходи. Непроменени остават и таксите битови отпадъци за 2018г. се определя според количеството на отпадъците за нежилищни имоти, измерени чрез броя на необходимите съдове - контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб. и кофа от 110 литра за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци. Стойността е 2189.60 лева годишно за 1 бр. ’’Бобър” с обем 1.1куб. и 218.96 лева годишно- за 1 бр. кофа от 110 литра.

По време на сесията кметът уточни, че размерът на таксата за битови отпадъци не се променя спрямо 2017г., за да не се натоварват излишно съвестните данъкоплатци в общината.

„ Становището на специалистите в общинска администрация е, че трябва да запазим досегашната стойност на налога, защото не е редно да наказваме и да рекетираме финансово съвестните наши съграждани, които редовно си плащат местните данъци и такси. Трябва да направим всичко възможно да потърсим събираемост извън процентите на редовните платци.

Спасението е в заплащането на старите задължения, затова апелирам към всички наши съграждани да го направят. На 29.12.2017г. е последният ден за настоящата календарна година, в който можем да платим местните данъци и такси без да ни бъдат наложени санкции. Очакваме тези приходи и разчитаме на тях. В противен случай средствата, които са предназначени за покриване на др. разходи , трябва да пренасочим за покриване на разходите за поддържане чистотата на обществените територии и депониране на отпадъците“, каза още инж. Събков.  

Кметът уточни, че огромен ресурс от общинския бюджет се влага в дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Инж. Събков добави, че през последните 2 години Общината е инвестирала много и в техника, за да бъде Мездра по-чиста и по-приветлива.

„. Закупихме сметоизвозни машини, контейнеровоз, багер, вишка, водоноска. Ползваме и мотометачна машини за почистване на улиците. Последно ще разплатим и универсалната машина „Унимог“, която е на стойност почти 130 000 лв.  Целта ни е да намалим количеството прахови частици, следвайки Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Общината. Разпоредих и насищане на града и малките населени места с кофи за смет, които дори са повече от заявените. Въведохме и регистър на доставките, за да има яснота и да се контролира целия процес“, каза още кметът.
2018-01-02 09:57:32