Одобриха общия устройствен план на Мездра

Одобриха общия устройствен план на Мездра

Общинският съвет в Мездра одобри проекта за Общ устройствен план на Общината. Това стана по време на извънредно заседание, проведено на 14 декември. В представения от кмета на Общината доклад бе отразено, че с влизането в сила на  Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, се поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ Общ устройствен план на общината.

Инж. Събков отбеляза, че предварителният проект за ОУПО е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Проведени са консултации с над 20 обществени организации и институции. Отразени са постъпилите препоръки и предложения на Експертния съвет по устройство на територията към Общината. В окончателния проект са взети под внимание и препоръки от кметове на населените места на територията на Община Мездра. Окончателният проект на Общият устройствен план /ОУП/ е съгласуван и от директорът на РИОСВ – Враца.

 

ОУП се изработва за територията на Община Мездра с обхват землищата на всички 27 села и град Мездра. Той създава условия за оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия, устойчиво възпроизводство на обществото и пространствено “вписване” в групата съседни общини в границите на област Враца.

ОУП на Община Мездра очертава насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните  социално-икономически, инфраструктурни  предвиждания и на политиките за опазване на околната среда  в перспективен период до 2025 – 2030  година и предлага функционално зониране на територията.

По време на сесията кметът изказа благодарност към екипа, изготвил проекта и служителите от Общинска аднинистрация, които са съдействали за окончателното му оформяне. Инж. Събков благодари и на нашите съграждани, които взеха отношение като дадоха сигнали и предложения.

След проведено гласуване с 15 гласа „За”, нито един –„Против” и 2-ма- „Въздържал се” Общински съвет-Мездра одобри проекта за Общ устройствен план на Общината.
2017-12-15 15:01:46