Община призовава жителите да са коректни данъкоплатци

Община призовава жителите да са коректни данъкоплатци

Община Мездра напомня, че остават по-малко от две седмици до приключване на календарната 2017 г. , в които всички ние имаме възможност да заплатим данъчните си задължения. Нека бъдем отговорни не само към бюджета на Общината, а и към собствения си бюджет. Принудителното събиране на дължимите местни данъци и такси е свързано с допълнителни разходи, утежняващи и без това крехкият ни финансов баланс.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за внасянето им изтекоха на 31 октомври 2017 г. Данък недвижими имоти,  такса битови отпадъци,  данък върху превозните средства и патентен данък могат да бъдат платени в касите на Община Мездра в Информационния център / и чрез ПОС устройство/; по банков път:  „Банка   ДСК” ЕАД клон Мездра , IBAN   BG95STSA93008425414500,  BIC   код   STSABGSF; в Български пощи, офисите на „Изипей”, ОББ и в кметствата.
2017-12-12 11:22:43