Влагат над 3,2 млн. лв. в добив на варовик край Мездра

Влагат над 3,2 млн. лв. в добив на варовик край Мездра

Правителството предостави на „Йотов стоун“ ЕООД концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участъци „Централен“ и „Източен“. Кариерата се намира в землищата на селата Горна Кремена и Върбешница в община Мездра.

На база количествата на утвърдените запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. Предвидените инвестиции за обезпечаване на производствената дейност надхвърлят 3,2 млн. лв. За срока на действие на договора се очаква концесионните плащания да достигнат 1,4 млн. лв., които се разпределят между държавния бюджет и в бюджета на община Мездра.

Одобрено беше и издаването от министъра на енергетиката на разрешение на „Промат Строй“ ЕООД да проучва възможностите за добив на строителни материали в площта „Старата кариера“, разположена в землището на Ветрен, община Септември. Разрешението се предоставя за една година. За този срок титулярът ще вложи минимум 63 хил. лв. в проучвателните дейности.
2017-11-22 13:51:19