Съветници отъмнаха от застрояване площада в Мездра

Съветници отъмнаха от застрояване площада в Мездра

Общинският съвет спаси централния площад „България“ в Мездра, от възможността част от него да бъде застроен. Съветниците трябваше да се произнесат по заявлението на „Роял“ ООД да се изготви нов Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване. Целта за искането на нов ПУП е регламентиране обхвата на площад „България“ и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна собственост в кв. 64. Заявителят обаче искаше новия ПУП да обхване освен кв. 64, в който „Роял“ ООД е съсобственик на търговски обект, така и още 2 квартала- кв.65 и кв.66.

Съгласно ЗУТ, изменение на територии - публична общинска собственост се допуска, когато настъпят съществени промени в обществено- икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът и възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества. 

Община Мездра е твърдо против предложението, тъй като съгласно Заявлението на „Роял“ ООД нов ПУП ще засегне обществени територии публична общинска собственост.

„Промяната в ПУП е обвързана с настъпването на  съществени промени в обществено- икономическите и устройствените условия, каквито към момента не са налице. Наша мисия е да осигурим равни права на всички граждани и равни възможности за инвестиции от представители на бизнеса. Недопустимо е да се дават привилегии на определени фирми.“, каза по време на заседанието на Общинския съвет кметът Генади Събков.

Той заяви, че е негов дълг да се вслушва във волята на народа и предложи да се проведе обществено обсъждане за желанието на хората относно визията на централния площад в Мездра.

„Нека потърсим мнението на нашите съграждани дали е необходимо да изменим границите на площада и плътно да го застроим. Да ги попитаме на кого да отдадем парцелите и по какъв способ да стане това, следвайки  ясни критерии и равнопоставеност.“,  допълни инж. Събков.

Постоянната комисия по устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата към Общински съвет - Мездра  не прие предложението на „Роял“ ООД  за промяна в ПУП, тъй като дружеството не се явява „заинтересовано лице“ в случая по смисъла на ЗУТ.

В хода на заседанието постъпи и предложение да се даде разрешение заявителя да изготви нов ПУП.

Двете предложения бяха подложени на гласуване, но нито едно от тях не събра необходимите гласове. На практика Общински съвет - Мездра не даде възможност частна фирма да възлага и предлага нов подробен устройствен план на централна градска част и да парцелира площада в Мездра.
2017-11-02 09:57:54