Санират 20 сгради в Мездра

Санират 20 сгради в Мездра

Община Мездра започна изпълнението на дейностите по проект № BG16RFOP001 -2.001-0108 „Подобряване на енергийната ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0108-C01 и №РД-02-37-220/24.10.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони”  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност  860 874 лв., от които 731 743 лв.,финансиране от ЕС и ЕФРР и 129 131 лв. национално съфинансиране. Продължителността на изпълнението на проекта е 26 месеца.

 Целта на настоящия проект е комплексна интервенция в 20 жилищни сгради в град Мездра, от които 19 многофамилни и една еднофамилна жилищна сграда. Чрез внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване значителното ще се намалят разходите за електро- и топлинна енергия и ще се повиши качеството на живот на 58 домакинства. От извършения енергиен анализ е установен потенциал за намаляване на разхода на енергия средно с около 50 % за сграда. В момента на обследването почти всички сгради попадат в енергиен клас "G". Предвиден е пакет от 3 енергийно-спестовни мерки за всяка сграда. По този начин ще се постигне най-голям икономически ефект, като необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са със среден общ срок на откупуване - 10 години. След прилагането на мерките сградите ще преминат в енергиен клас "С" с устойчиво потребление на енергийни носители.
2017-09-26 14:09:25