Кмет отговаря на упреци по свой адрес

Кмет отговаря на упреци по свой адрес

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БСП В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА БСП В КРИВОДОЛ,

В отговор на непрекъснатите Ви публикации в социалните мрежи, сигнали до различни държавни институции и постоянни квалификации и обвинения срещу мен в качеството ми на кмет на Община Криводол, съм длъжен за пореден път да Ви информирам, Вас, народните представители и не на последно място обществеността за първопричините за сегашното незавидно финансово положение на общината, позовавайки се на факти, документи и обстоятелства.

Началото е поставено в недалечните 2007 – 2008 год., когато кмет на Община Криводол е бил член на Вашата политическа партия, а лицата от общинското ръководство на БСП – бивши ръководни служители в администрацията, кмет на населено място и общински съветник, с чието знание и съгласие са вземани „далновидните“ решения, сключвани договори и поемани дългосрочни финансови ангажименти без осигурен ресурс за тяхното разплащане. Последствията от тях са факт и дано не съм лош пророк, но във времето това ще продължи до 2024 год. Без да изпадам в подробности ще изброя само някои, но от особено значение и предопределящи съдбата и развитието на Община Криводол в дългосрочен план. Само те ми дават основание отговорно да заявя, че поне от морална гледна точка точно Вие нямате право да претендирате и правите квалификации за некомпетентно управление, злоупотреби и безстопанственост. Но… може би в своите действия се водите от максимата „Не ме гледайте какво правя, слушайте ме какво говоря“.

За своите действия нося отговорност пред закона и обществото, направете го и Вие!

През ноември 2011 г. встъпвайки в длъжност за първи мандат като кмет заварих общината със 7 814 064 лв. задължения – дългосрочен банков кредит, сключени и необслужвани договори, просрочени плащания към доставчици, неизплатени заплати към персонал, детски градини и наети лица по програмите за заетост в размер 930 000 лв., в т.ч. и задължения към НАП от 174 000 лв., преходни остатъци към училища 370 000 лв. и др. Наличните средства към 07.11.2011 г. в банковите сметки и касовата наличност бяха общо 13 420 лв. През изтеклите 6 години чрез строга финансова дисциплина и стриктен контрол на разходите успяхме да редуцираме задълженията почти на половина, като с приоритет бяха разплатени заплатите на служителите  и задълженията към училищата.

Не закъсняха и „заваляха“ една след друга искови претенции към Общината за просрочени и неразплатени средства, някои по сключени договори, други само по фактури, без да се отчита факта колко от тях са основателно претендирани.

 

 • През декември 2011г.  първите отправените претенции бяха от „Монимекс” ЕООД за неразплатени суми от 463 852. 32 лв. за изпълнение на допълнителни и непредвидени строителни работи на обект „Битова и дъждовна канализация централна градска част гр.Криводол” по Договор за строителство от 08.2008г. – нефактурирани и неизвестни до този момент като финансово задължение. След поискване и непредставяне от тяхна страна на надлежно оформени отчетни документи, удостоверяващи изпълнение на възложените задачи по силата на сключен договор, отказах плащане. До момента за тези претендирани суми няма предявени съдебни искове. Защо ли ?!!!

 

 • Промишлено строителство Враца” АД - Претенцията е за суми в общ размер на 180 363 лв. по 10 фактури, издадени в периода 28.12.2007 г. - 09.06.2010 г., като само една от тях е обвързана с наличен при Общината договор за ремонт на улици в с. Краводер. За останалите 9 фактури изобщо не е ясно на какво основание са издавани и защо са представяни в Общината. Няма и доказателства, че реално фактурираните стоки и услуги са получени от Община Криводол. Въпреки това искът срещу Общината е уважен от Окръжен съд Враца. Решението му е отменено от Софийски Апелативен съд и след Определение на ВКС от 2015г. окончателно претенцията е изцяло отхвърлена като неоснователна. От правна гледна точка съдът се е произнесъл, а как и защо са съставени тези фактури и защо са приети в Общината за изплащане и доколко е извършен този ремонт, преценете сами.

 

 • В началото на 2012 год. бе предявена съдебна претенция и от „Росстрой” ЕООД за заплащане на СМР, извършвани в периода 30.09.2011 г. - 07.11.2011 г. по договор от 13.09.2011 г. на обща цена за извършването на СМР в размер на 82 669 лв. за „Изграждане инфраструктура на ромска махала в с. Лесура, община Криводол – направа на бетонова настилка на улици: „Ропотамо“, „Волга“, „Неофит Рилски“, „Цар Калоян“ и „Кокиче“. Извършените ремонтни дейности са приети с протоколи от октомври 2011 г., издадени Актове обр.19 и фактурирани суми по тях за разплащане в размер на 51 512 лв. И по двете  дела във връзка с този договор се назначи техническа експертиза и се установи чрез взети проби от настилката и експертизи, че дружеството изпълнител е използвало некачествени и неподходящи материали, като за нито един от тях не е представен сертификат, удостоверяващ качеството му и неговия произход. Няма и данни да са правени предвидените по договора изкопни работи и извозване на земни маси. В хода на делата се установи, че вече бивши служители на Общината са приемали работите на бюрата си по документи без да следят на място какво се изпълнява. Общата претенция на „Росстрой” ЕООД е в размер на 29 262.37 лв., от които след съдебно установяване са заплатени 8 042.86 лв. и дължимите във връзка с тях лихви и разноски, а останалите 21 219.51 лв. са изцяло отхвърлени като неоснователни.

 

 • През 2013 г. бе заведено дело и от ЕТ „Боби – Красимира Бориславова” за сумата от 10 296.90 лв. по фактура № 1/12.2009 г. за СМР. Искът е оспорен и е поискано представяне на оригинална фактура и други счетоводни документи, доказващи реалността на фактурираното. Последва отказ от иска и претенцията остана недоказана, а делото прекратено. Ако дейностите бяха действително извършени и надлежно оформени и документирани по съответния законов ред едва ли с лека ръка изпълнителят би се отказал от претенциите си.

 

 • Гражданско дело бе заведено и по искова молба на „Трио комерс” ООД за сумата от 10 342,80 лв. Претенцията е за главници и неустойки по Договор от  май 2010 г. за дейности, свързани с осигуряване и поддържане на безопасни условия на труд и укрепване здравето на работниците, във връзка с извършената работа са били издадени 3 бр. фактури от 2011г.. На две инстанции - Районен съд Враца и Окръжен съд Враца се отхвърля иска като неоснователен и се присъжда, че сумите не се дължат. Защо ли? Има ли действително предоставени услуги и задължение за плащане, или само документиране на такива???

 

 • В началото на 2012 г. гражданско дело заведе и „Енемона” АД за суми в общ размер на 54 600.00 лв. неоснователно обогатяване във връзка със суми, преведени от дружеството на общината без правно основание за това на 31.03.2010 г. /18200.00 лв./, 29.06.2010 г. /26400.00 лв./ и 30.09.2010 г. /10000 лв./ Въпреки направено искане пред първоинстанционния съд за допускане на свидетелски показания от лицето, заемало длъжността Кмет на Община Криводол по време на получаване на сумите на посочените дати, такива не бяха допуснати. Това искане направих, защото исках да се получат отговори на въпросите защо са постъпили тези суми, има ли основания за преводите и ако няма, защо не са незабавно върнати на наредителя. Става дума за сериозна сума – 54 600.00 лв. и, ако една община ги има по сметката си би трябвало кметът на същата да знае защо са там. Ако са постъпили без основание би следвало да ги върне незабавно, а не да дава повод две години по-късно извършилият преводите да си търси по съдебен ред сумите, заедно с лихви за забава. Поради недопускане на свидетелски показания не беше възможно да се отговори на тези въпроси и съдът уважи иска на „Енемона” АД, а Община Криводол изплати сумите ведно със съответните лихви и разноски по това дело.

 

 • Поредните съдебни претенции бяха от изпълнителя по сключени през 2006 и 2007 г.    3 бр. ЕСКО договори за енергоефективност с доказан гарантиран резултат за сградите на ДОВДЛРГ „Детски свят“ – с. Галатин, ОДЗ „Славейче“ Криводол и сградата на Общинска администрация и Читалище "Н.Й.Вапцаров" в гр. Криводол. Изпълнител на тези договори е била „Енемона” АД. Заведените дела бяха четири на брой, като се претендираха непогасени задължения за различни времеви периоди. Изумителен е фактът защо през юни 2007 г. са предприети действия за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на Дома за деца в с. Галатин на стойност 301 448 лв. и срок за изплащане на равни месечни вноски за 7 години след приключване на ремонтите /до 2014 г./, като е било известно, че предстои закриването на Дома и изграждането на ЦНСТ-та в Криводол.

По делата с „Енемона” АД, в които съдът допусна експертизи се установи, че част от актуваните и приети от вече бивши представители на общината строително-ремонтни работи не са изпълнени и липсва така нареченият гарантиран резултат (енергоспестяване). По други дела поради отказ на съда да допусне експертизи не е доказано качеството и количеството на изпълнените СМР, но доколкото част от тях по документи са изпълнени в сградата на Община Криводол и Народно читалище "Н.Й.Вапцаров - 1924" за всички нас е очевидна истината, за която плащаме.

Общият размер на претендираните от „Енемона” АД суми е 105 237,49 лв. Съдебно са признати 73 106,32 лв. от тях, отхвърлени са претенции  за 32 131,17 лв. Дължимите по тези дела суми, както и натрупаните лихви и разноски са изцяло платени, като Община Криводол е приспаднала от дължимото сумите, присъдени й като разноски по делата. Горните отношения са изцяло уредени и разплатени.

 • Поредните съдебни атаки от 2012 г. бяха от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕИИ” АДСИЦ, гр. София във връзка с цедирани вземания по Договорите за извършване на строително-ремонтни работи и инженеринг с гарантиран резултат на „Енемона” АД . Претендираха се непогасени вноски след станали цесии по фактури с падежи от юли 2011 до  октомври 2012 г. за обект ДОВДЛРГ „Детски свят“ – с. Галатин и за сградата на Общинска администрация и Читалище "Н.Й.Вапцаров" в гр. Криводол. Общият размер на исковете от „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕИИ” АДСИЦ е 142 348,34 лв. Първоначално с решения на Окръжен съд Враца и Апелативен съд София и по двете дела на по две инстанции претенциите са отхвърлени. Поради последвала след датите на решенията на САС промяна и въвеждане на нов чл. 42а ЗОП /ДВ бр. 40/2014 г./, на която е предадено обратно действие - §115 ал.3 от ПЗР на ЗИДЗОП и въпреки трайната до момента задължителна практика на ВКС, ползваща Община Криводол, на последващи заседания САС с Решения от април и юни 2017 г. се произнесе в полза на ФЕИИ. Въпреки неприключилото съдебно производство и обжалване от  наша страна на решенията пред ВКС, „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕИИ” АДСИЦ  са се възползвали от правото си на предварително изпълнение, снабдили са се с изпълнители листа и са наложили запор на сметките на Община Криводол за удовлетворяване на исковете им.

 

 • През 2015 г. в Окръжен съд Враца е заведена искова молба от „Монимекс” ЕООД за суми в общ размер на 98 024,06 лв. Претенцията е за заплащане на суми по протоколи обр. 19 от 08.2011 г. за извършени през юли-август 2011 г. и неразплатени строително-ремонтни дейности по изграждане на „Център за настаняване от семеен тип“ /ЦНСТ/ в Криводол - познати на населението като къщички за настаняване на деца след закриването на Дома в с. Галатин. За дейностите по изграждане и разкриване на три „Центъра за настаняване от семеен тип“ през юли 2008 г. Министерство на финансите отпуска целеви трансфер в размер на 1 152 000 лв.. До юли 2011 г. са разплатени СМР за 864 368 лв., август 2011 г. се приемат  извършени ремонтни дейности на стойност 77 706 лв, но незнайно защо не са разплатени своевременно, въпреки, че за тях е имало финансов ресурс от преведените от МФ целеви средства или може би тези пари не са били налични в банковите сметки на Общината. На 8.11.2011г. също не ги заварих по сметките, а трябваше да има        287 631 лв.. Сега Общината трябва да се разплати със собствени средства, тъй като съдът се е произнесъл и изпълнителят е направил запор на банковите ни сметки. В крайна сметка  резултата е плачевен  - от три къщички една е завършена и за втората са положени само основите, а парите са похарчени и не са разплатени дори и приетите по това време от предишното ръководство СМР-та … 

Общо предявените съдебни претенции срещу Община Криводол през периода от 2012 г. до 2015 г. и държа да отбележа - по договори, сключвани до 2011 г. от предишния кмет на Общината са за 760 000 лв., от които отхвърлени от съда с влезли в сила решения са претенции в общ размер на 270 000 лв.

 • Не по различна е съдбата и на така наречения Дом за стари хора в с. Уровене. Всъщност той никога не е бил Дом за стари хора, а бивше затворено училище, което е трябвало да се превърне в такъв. В момента тече проверка от МТСП, която трябва да установи какви пари са харчени и защо той не е бил завършен. Ремонтът му е започнал с европейски пари. След това през април 2009 г. Министерството на финансите отпуска целеви 450 000 лв. за довършването му. От тях на изпълнителя са разплатени само 74 000 лв. През 2013 г. от собствени приходи са изплатени по фактури за СМР 102 000 лв. Останалите целеви 376 000 лв., преведени при предишния кмет, ги няма в сметките на общината. Когато станах кмет и отидох там, установих, че обекта няма ток, вода, парно. И как при това положение Министерството ще ни разреши да направим Дома? Статута на сградата не е променен, ремонтът не е довършен, а парите не са изразходени по предназначение. Явно още преди есента на 2011 г. са използвани за нещо различно от това, за което са преведени.

 

 • Същата е сагата със Спортния комплекс в Криводол, в който са потънали 2 млн. лв. и отново не е довършен. Сградата е строена в периода от 2006 до 2009 г., първоначално – през 2006 и 2007 г.  са разплатени от собствени средства 574 000 лв. и през 2008 и 2009 г.- още 1 430 000 лв. от получените средства от дългосрочния банков кредит. Сградата е в центъра на града и всеки може да види какво е построено с тези пари и не би ли могло /въпрос, задаван ми нееднократно от различни хора/ да бъде и довършен комплекса с тях!

 

 • Същото е и с канализацията в Криводол. Завършен е първия етап, потребителите са се включили, изпълнението е меко казано некачествено, но най-страшното е, че няма пречиствателна станция и в момента това е една цъкаща екологична бомба. За същия проект по сключен договор през януари 2009 г. по ОП „Околна среда 2007-2013г.“ на Община Криводол е наложена финансова корекция в размер на 173 хил. лв., които също трябва да се плащат и за всеки просрочен ден се дължат и лихви. 

 

 • Но безспорно най-голямото бреме за общината е изтегленият през 2008 г. неразумен дългосрочен кредит от 3 866 571 лв., лихвите по който съгласно подписан погасителен план към датата на подписване на договора са в размер на 2 900 000 лв. и всичко това без каквото и да е обезпечение, освен собствените приходи, а срока за връщането му е чак до 2024г.. Защо са били необходими тези средства, при наличието, че само за първия мандат на предишния кмет са продадени общински земи и имоти за над три милиона лева, къде са „потънали“ тези пари, та е било необходимо да се търсят нови четири милиона??? Въпросите са много. А за какво са похарчени парите от кредита всеки може да се запознае от Решение №47 по Протокол №8 от 28.03. 2008 г. на Общински съвет Криводол. За част от тях са подавани и сигнали до компетентните органи с предположения за злоупотреби.  Как, с каква увереност и „отговорност“ е направен този ход от ръководството по това време, при условие, че местните приходи за 2007 г. са били едва 450 000 лв., а за погасителните вноски по кредита са заложени за разплащане 380 000 лв. годишно, не мога да си обясня! И това за 16 години напред! Ето началото на обричането на общината на фалит, не последващите шест години от моето управление. Защото именно от това възникват и най-големите финансови проблеми, а последствията са: невъзможност за своевременно разплащане на текущите разходи, натрупване на просрочени задължения и ограничаване в предоставянето на услуги за населението и издръжка на населените места само до най-необходимите и неотложните. Това е резултат от едно „далновидно и много компетентно“  решение на общинското ръководство от 2008 г., и част от същите тези хора сега питат къде са парите на общината, защо не е направено едно или друго, толкова ли няма пари за решаването на определен проблем. Истина е, че приходите са увеличени, но в една малка община като нашата те са ограничени и недостатъчни за разплащане на всички изброени по-горе унаследени дългове, да се покриват текущите разходи за издръжка на 15 населени места, детски градини, домашен социален патронаж, да се правят инвестиции…

Това е трудното ежедневие на Община Криводол и вместо да се обединим и търсим начини за преодоляването на проблемите и да вървим напред, се „самоизяждаме“. На кому е нужно това, господа/другари политици? Дали е в интерес на населението в общината, или въпрос на лични интереси и самодоказване???

 

ПЕТЪР  ДАНЧЕВ

КМЕТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 
2017-09-11 15:36:38