Ето ги новите превозвачи в община Мездра

Ето ги новите превозвачи в община Мездра

 

Ясни са фирмите, които ще осъществяват превоза на пътниците на територията на Община Мездра. Те бяха определени от 5-членна комисия с председател инж. Розалина Георгиева, началник отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ в община Мездра на база най-ниската предложена цена за извършване на услугата.

Процедурата по Обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми“ се проведе по 4 обособени позиции /ОП/. ОП-1: Пакет 1, включващ маршрутни разписания: Мездра - Враца; Мездра – Крапец - Върбешница; Мездра - Руска бела - Моравица; Мездра - Старо село, комисията класира на първо място „Цветина - Мездра“ ЕООД. Фирмата е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка- 1.07 лв.

По Обособена позиция 2, Пакет 2, включващ маршрутни разписания: Мездра-Долна Кремена - Горна Кремена; Мездра - Д.Кремена - Г. Кремена – Кален - Горна Бешовица; Мездра-Долна Кремена - Горна Кремена-Кален – Цаконица; Мездра – Кален – Горна Бешовица – Камено поле – Драшан няма класиран участник.

Фирма „Транс -Авто 2015“ ЕООД- гр. Мездра е отстранена от комисията от участие в процедурата по Обособена позиция №2, тъй като в определения от комисията срок за отстраняване на констатирани несъответствия към личното състояние и критериите за подбор, участникът не е предоставил изискуемите документи, поради което не отговаря на поставените от възложителя критерии.

Фирма „Цецо Транс 63“ ЕООД- гр. Правец е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка в размер на 1.35лв. за маршрути: Мездра – Ребърково – Люти дол – Типченица; Мездра – Дърманци – Лик – Ослен Криводол; Мездра – Зверино – Елисейна – Очин дол.

„Цецо Транс 63“ ЕООД е класирана на първо място и за Обособена позиция 4, Пакет 4, включващ маршрутни разписания: Зверино – Игнатица; Зверино – Оселна; Зверино – Мездра. Фирмата е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка в размер на 1.08 лв.

Решенията на комисията подлежат на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок.
2017-08-22 13:04:14