Кметството в Софрониево също е на тезгяха.

Кметството в Софрониево също е на тезгяха.2017-08-21 11:49:25