Община Мездра приключи 2016 година без неразплатени разходи

Община Мездра приключи 2016 година без неразплатени разходи

За първи път от демократичните промени в България, Община Мездра приключи финансовата 2016г. без неразплатени разходи във всички звена и по отношение на всички второстепенни разпоредители с бюджетен кредит. Това заяви кметът инж. Генади Събков, който представи годишния отчет на изпълнението на бюджета на Общината за м.г. по време на последното заседание на Общинския съвет.

„Община Мездра има единствено неразплатени задължения от 61 000 лв. при преходен остатък 276 000 лв., които сме осчетоводили и не сме разплатили, тъй като не сме убедени в правилността на разходите. Те са за минали периоди от 2014 г. и 2015 г. и за тях смятаме, че нямаме достатъчно основание за разплащане.”, категоричен бе инж. Събков.

Той допълни, че общинска администрация е провокирала проверка на АДФИ за една голяма част от тези разходи.

„Община Мездра стартира финансовата 2016 г. с неразплатени разходи от 8.5 млн.лв. В рамките на година разплати 3.9 млн. лв. стари задължения и осъществи всички дейности, свързани с обичайното съществуване на администрацията. В края на 2015 г. Община Мездра бе в състояние на финансов колапс, но през 2016г. благодарение усилията на администрацията се превърна в Община, която има относително стабилно финансово състояние.

В условията на тежка финансова криза избрахме единствения верен път: на ограничаване на разходите; прекратяване на неизгодните договори; прецизиране на всички ангажименти и строг контрол на доставки и услуги; оптимизиране на персонал; активни действия по отношение на длъжниците на общината; постоянен и текущ анализ на текущите и бъдещите приходи и разходи и недопускане поемането на необезпечени финансови ангажименти.“, допълни кметът.

Според инж. Събков успехите във финансовата част нямат ясно изразен видим ефект за гражданите, но имат решаващо значение за развитието на всички останали сфери.

„Общинският бюджет е като семейния бюджет. Какво самочувствие, какви мечти и какви планове за инвестиции могат да имат хора, които нямат доходи и са потънали в задължения и заеми?!“, попита реторично кметът общинските съветници по време на сесията.

Въпреки катастрофалното състояние в началото на годината, през 2016г. са реализирани и всички набелязани инвестиционни задачи. Разплатени са средствата за асфалитиране и бетониране на 9 улици. Изградени или ремонтирани са 8 нови пътни участъка-обнови се пътя Мездра-Крапец, засадени са 6 декара земя в Шабла, автопаркът в ОП “Чистота“ се разшири с автовишка, багер, сметоизвозващ автомобил.

„Това, което отчитаме през 2016г. е напрежението и усилията, които положихме първо в сферата на чистотата. С новата организацция и порядъка, който влагахме в разходването на средствата, от едно предприятие, което постоянно дължеше средства и приключи 2015г. и стартира 2016г. с над 350 000лв. задължения, направихме така, че в края на 2016г. да няма никакви задължения. При това е свършено в пъти повече и по-качествена работа. Доказа се, че можем да работим и по този начин и при това успешно.

В режим на оцеляване и предвид на високите очаквания към кметската управа направихме поредна промяна. Вместо да възлагаме услуги и дейности срещу високо заплащане, предпочетохме да си закупим техника и пособия и сами да решаваме проблемите”, заяви кметът.

Генади Събков допълни, че на 100% са изпълнени заложените цели в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Той поясни, че общинска администрация ще продължи да работи в условията на строгата финансова дисциплина при разходването на средства и в  позиция на откритост, честност и загриженост към проблемите на хората от Общината.

Четирите постоянни комисии в ОбС-Мездра единодушно подкрепиха годишния отчет на изпълнението на бюджета на Общината. След проведено гласуване съветниците приеха с 14 гласа „За”, 1-„Против” и 1-„Въздържал се” разходването на средства през м.г. 
2017-06-30 12:02:26