Мездра и Враца с общ проект за компостиране на битови отпадъци

Мездра и Враца с общ проект за компостиране на битови отпадъци

Общините Мездра и Враца кандидатстват чрез общ проект за компостиране на битови отпадъци по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Той ще се осъществява чрез процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Специфична цел на приоритетната ос е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Цел на процедурата е да се намали количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране.

Очакваните резултати от процедурата са намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, в т.ч. зелени и биоразградими, както и  принос към осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год. до 2018 г., а до 2023 г. - 105 000 т/год.

Предложената процедура е със срок на обявяване – второ тримесечие на 2017 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, който ще бъде предоставен по процедурата и ще бъде разпределен между 39 общини, е 50 000 000 лв. (без ДДС).

На електронната страница на Община Мездра е публикувана анкета за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталация за компостиране, като елемент от разделното събиране на биоразградимите отпадъци. Обобщаването на резултатите ще съдейства за проучване нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, както и за анализиране степента на осведоменост за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени отпадъци за целите на компостирането.
2017-06-26 14:17:07