Община Криводол поиска пари за ремонт на язовир „Жиев лъг”

Отпускат пари за ремонт на язовир „Жиев лъг”

Искане за финансиране за извършване на неотложни аварийно-възстановителни мероприятия за обект „Проект за ремонтно-възстановителни работи на преливник и основен изпускател на язовир „Жиев лъг“ в село Лесура внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет община Криводол. Исканите целеви средства са в размер на 365 602 лева.

Водоемът е включен в списъка с потенциално опасните язовири. Той е последен от каскадно разположените над него язовири „Три кладенци“, „Девене“ и „Чирен“, и има много голям водосбор. При дъждове или изпускане на горните язовири, които са много по-големи от него, той не може да поеме водите, прелива и наводнява къщите в село Лесура. При наводненията се налага жителите на селото да бъдат евакуирани. Затова е необходимо спешно да се направи ремонт на преливника, като се продълбочи, разшири и монтира кран на основния изпускател, за да може контролирано да се изпускат води от язовира. Община Криводол се надява, че проектът ще бъде финансиран, за да се отстрани опасното състояние на язовир „Жиев лъг“, който застрашава както живота и здравето на населението, така и имуществото му.
2017-06-22 13:11:03