Ученици премериха знания за миналото и природните забележителности на България

Ученици премериха знания за миналото и природните забележителности на България

Интерактивна игра – състезание на тема „Познавам ли моята България”, се проведе в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Криводол. Това беше поредната изява на клуб „Опознай Родината, за да я обикнеш”, ръководен от преподавателят по география и икономика г-жа Искра Илиева. Инициативата се реализира  по проект BG05М2ОP001-2.004-0004 - Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (“Твоят час”)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Състезанието провокира интереса на учениците към културно-историческото наследство и природните забележителности на България. Участниците в клуба обогатиха познанията си за нашата родина, което спомогна за  повишаване  на националното им самочувствие, възпитаване  в дух на патриотизъм, родолюбие  и уважение към запазване на природните и културно-историческите забележителности  на България за бъдещите поколения.

Учениците от 2-та отбора „Хан Аспарух” и „Мадарски конник” се състезаваха в 3 кръга: атрактивно представяне на отбора /чрез тълкуване имената на отборите, легенди за родния край и презентации/; пътуване из България по предварително зададен маршрут /разпознаване макет на определен обект, разказ за него и определяне на точното му местоположение на географската карта/ и сглобяване на пъзел.

В края на състезанието бяха задени въпроси, свързани с познанията на учениците за родния ни край.

Гости на представителната изява бяха г-н Красимир Богданов – народен представител в 44-то Народно събрание и патрон на Програма за патриотично възпитание в област Враца, г-жа Цветана Николова – директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, родители, учители и ученици.

Всички участници получиха грамоти и много награди, а най-много харесаха лакомствата, които също отговаряха на патриотичната тематика на състезанието.

 
2017-06-14 10:01:43