Община Мездра постигна финансова устойчивост

Изминалата 2016 г. е уникална във финансово отношение за община Мездра. Това бе категоричното становище, което бе съобщено по време на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за изминалата година. Проявата се състоя днес в заседателната зала на Общината. Съгласно Закона за публичните финанси отчетът на бюджета се изготвя от кмета на общината, а неговото обсъждане се организира от председателя на Общинския съвет.

В началото на обсъждането г-жа  Нинова обобщи свършено от кмета инж. Генади Събков, екипа на администрацията и общинските съветници, за да се стигне до приключване на една изключително успешна финансова година.

През 2016 г. са осъществени редица спешни мерки за постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси: ограничаване на разходите; прекратяване на неизгодни договори; прецезиране  на всички ангажименти и строг контрол на доставки и услуги; оптимизиране на персонал; активни действия по отношение на длъжниците на общината; постоянен и текущ анализ на текущите и бъдещите приходи и разходи и недопускане поемането на необезпечени финансови ангажименти.

В условията на строги бюджетни ограничения и последователна финансова дисциплина, община Мездра успя да осигури функционирането на  бюджетните звена, покри просрочените задължения, осигури средства за обслужване на общинския дълг. Екипът на администрацията съумя да запази качеството и броя на общинските публични  услуги и осигури необходимия финансов ресурс за обезпечаване на текущите плащания по европейските проекти.

В рамките на изпълнения бюджет са разплатени стари задължения, останали от 2015 г., както и други предходни години в общ размер на 2 112 025,08 лв. Погасена е главницата по кредит от банка „ДСК “ в размер на 1 020 890 лв. Финансовата 2016 г. е приключена единствено с 61 хил. лв. просрочия  в общинска администрация и то при преходен остатък в местни дейности в размер  на 276 хил. лв.

Важно е да се отбележи, че за пръв път от 1989 г. община Мездра приключва финансовата година без просрочени задължения в детските градини, училищата, в сферите на здравеопазването, в общинския център за социални услуги и дейности, детската млечна кухня, социалния патронаж, дома за възрастни хора, комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания и ОбП “Чистота“.

Изпълнението на общинския бюджет през отчетния период е организирано в съответствие с изискванията на законовите  и подзаконовите  нормативни актове определящи бюджетната рамка и указанията на Министерство на финансите.

Кметът инж. Генади Събков поясни, че цифрите са показателни за качествената екипна работа, реализирана от служителите в Общината:

„Какво трябва да запомним за бюджет 2016г.? Стартирахме със задължения от 8.5 млн. лв. и покрихме над 3.7 млн. лв. от тях. Осъществихме и всички планирани дейности. Практически всяка структура, която се финансира от Общината е приключена без задължения. Ще работим така и през следващите години, защото това е новото отношение към общинската собственост и финанси, а постигнатото е показателно за добре свършената работа през годината.“, заяви кметът Генади Събков.

Според него вложените усилия през 2016г. са най-видими в ОП “Чистота“:

„В това общинско предприятие инвестирахме много в техника, организация на работата и резултатите са налице. Аз съм изключително доволен от начина, по който се прие отчета за дейността на предприятието. Винаги е имало много въпроси и съмнения по отношение на неговата работа, но този път представителите  на всички политически сили в Общината - членовете на ОбС  изразиха задоволство от дейността му.Успехите в ОП “Чистота са видими и ви уверявам, че ще продължим със същото темпо, като в Бюджет 2017г. също сме заложили инвестиции в тази сфера. И през  следващите години ще концентрираме усилията си в тази посока- да инвестираме в озеленяване , поддържане на зелените площи изрядни и изобщо в чистотата на града, за да има Мездра чист, приветлив, европейски облик.“, допълни инж . Събков.

Яна Нинова поздрави кмета и екипа на Общинска администрация за изключително добрите финансови показатели:

„Смятам, че за един кмет е голямо удоволствие да представи бюджет като този, в който е успял да разплати задълженията и е съумял да не натрупа нови. Поздравявам вас, служителите на общината и общинските съветници за това, че заедно участвахме в реализирането на тази строга финансова политика. Беше много трудно и общинският съвет изключително отговорно се отнасяше към разпределението на средствата. Резултатът от общите ни усилия е показателен и аз изказвам своята благодарност и признание към вас, г-н кмете, и всички, които допринесоха за тези блестящи показатели.“, заяви г-жа  Нинова. 

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за 2016г. е в размер на 10 663 678 лв. при уточнен план към 31.12.2016 г. от 11 493 677 лв. или реализирани  92,78 % от годишно планираните приходи. През отчетния период се наблюдава добро изпълнение на данъчните приходи, което  е пряк резултат от активните мерки, прилагани от администрацията за повишаване на събираемостта .

 

През 2016г. са отразени служебни корекции по бюджета на база писма от МФ  и трансфери от отраслови министерства, с което  обемът на бюджета е увеличен с 781 281  лв .Уточненият годишен план на разходите за 2016 г. е 11 493 677 лв. при първоначален план  10 712 396 лв. Отчетеното изпълнение на разходите е 10 663 678 лв., като фактическия им размер е 12 924 829 лв. (намален с 2 261 151 лв. възстановено ДДС ).
2017-05-29 16:25:34