Община Козлодуй финансира обучението на трима студенти

Община Козлодуй финансира обучението на трима студенти

За първи път местната властв Козлодуй инициира финансирането на трима студенти от общината. Това е първата крачка в осигуряването на подкрепа на младите хора в отговор на очакванията им за качествено образование и успешна реализация в общината, като се подпомогне обучението на конкурентни за съвременните условия млади специалисти. По този начин ще увеличат шансовете на Козлодуй да бъде избран като място, подходящо за развитие и инвестиции, смятат от общинската администрация.
Практиката показва, че в областта на здравеопазването и образованието има нужда от млади кадри, тъй като броят на излизащите в пенсия специалисти в общината непрекъснато нараства. В периода 2016 - 2021 г. в сферата на образованието се очаква 44 педагогически специалисти да се пенсионират. В здравеопазването дефицитът от медицински персонал е огромен както в спешната помощ, така и в детските градини и социалните услуги в общината. Във Филиал Козлодуй към Център за спешна медицинска помощ - Враца има двама фелдшери, на които предстои пенсиониране, а в детските градини и социалните услуги в общината броят на медицинския персонал, пенсиониращ се до 2020 г., е близо 10. Данните потвърждават нарастването на потребността от квалифицирани кадри в областта на образованието и здравеопазването, като в същото време в общината има много млади хора – бъдещи студенти, които имат желанието да продължат своето образование, но нямат финансовата възможност да се обучават в развити университетски специалности. Това намалява и възможността им за реализация.
В тази връзка идеята на местната власт е да предприеме стъпки към кадрово обезпечаване на общината с необходимите специалисти, чрез финансиране на трима студенти. Двама по специалност с педагогическа правоспособност и един в новооткритата специалност за „Лекарски асистент”, с която ще се даде възможност за осигуряване медицински кадри, от които общината има нужда и които ще са в подкрепа на здравните, училищните и детските заведения на територията на общината. 
Общата годишна стойност за обучението на трима студенти по двете направления е 6 600 лева. На двамата студенти с педагогическа насоченост, в периода на обучение, ще бъде предложена възможност за работа на длъжността „Помощник на учителя” – нов и необходим щат, където има повече ученици, нуждаещи се от обща и специфична, допълнителна подкрепа. Студентите ще могат да работят през месеците септември, октомври, ноември и декември на 2017 година. Ще им бъде подсигурена минимална заплата (с включени осигуровки) в размер на 548 лв. За студента, който ще се обучава в специалността „Лекарски асистент”, е предвидена стипендия в левовата равностойност, изчислена за всеки от тримата бъдещи специалисти. След приключване на обучението, ще се създадат условия те да се реализират като специалисти в съответната област.
Тази инициатива би мотивирала повече млади хора да последват примера им и така да се осигури необходимият кадрови ресурс, пред чиято необходимост е изправена община Козлодуй, убедени са от местната управа.
2017-03-14 11:33:40