Обновяват с над половин милион жилищните сгради в Козлодуй

Обновяват с над половин милион жилищните сгради в Козлодуй

Над половин милион лева ще бъдат вложени в енергийна ефективност на жилищните сгради в община Козлодуй. За изпълнението на инженеринга – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор от крайдунавското кметство вече са обявили обществена поръчка. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж”. Търгът е разделен на две обособени позиции, като кандидатите могат да участват и в двете.

 

Критериите за оценка на офертите са предложени за изпълнение на поръчката с тежест 60% и цена с тежест 40%. Кандидатите трябва да са изпълнили поне една услуга, сходна с предмета на поръчката (изработване на инвестиционни проекти, свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради), за последните три години. Освен това трябва да са извършвали и строителство, сходно с предмета на поръчката, за последните пет години. 
2017-02-21 13:18:16