Обсъдиха публично бюджета на Община Мездра за 2017 г.

Обсъдиха публично бюджета на Община Мездра за 2017 г.

На 10 януари в голямата заседателна зала на Общинската администрация в Мездра бе разгледан публично бюджетът на Общината за 2017 г. На обсъждането присъстваха всички заинтересовани страни – управители на второстепенните бюджетни разпоредители, кметове на кметства, представители на Общинския съвет, местни медии и граждани.

В продължилото близо два часа представяне на проекта за бюджет за тази година, кметът на Общината инж. Генади Събков сподели:

„Ако миналият бюджет бе бюджет на оцеляването, то този е бюджет на стабилността. Успяхме да разплатим над 3,5 милиона лева задължения на Общината, което обаче по никакъв начин не трябва да ни успокоява. Акцент на този бюджет е да се запази тенденцията на добра събираемост на местните данъци и такси, както и обезпечаването на Общинско предприятие „Чистота“ с достатъчно техника, което да ни направи относително независими в сметопочистването и зимното поддържане.“

Разработката е направена при непроменени данъчни ставки спрямо 2016 г. за местните данъци и такси и е съобразена с предложенията  на ръководителите на бюджетните дейности  и звената в системата на образованието прилагащи системата на делегирани бюджети, кметовете на кметства и кметските наместници, както и целите и приоритетите на общината.

В приходната част е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи,  постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2017 г., в размер на 13 272 165 лв.

За  финансирането на делегираните от държавата дейности в проектобюджета на Общината се планират средства в размер на  7 277 869 лв.  От тях общата  субсидия възлиза на 6 940 776 лв., преходен остатък, възлизащ на 314 723 лв. и приходи и доходи от собственост, на стойност 22 370 лв.

В частта на приходите с местен характер, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходните години и обективно отчитане на възможностите за събиране на стари вземания, са заложени като прогноза постъпления от имуществени и други данъци, общински такси, приходи от доходи на собственост, други неданъчни приходи , трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), целевата субсидия за капиталови разходи.

В разходната част прогнозата за разходите на община Мездра е 13 272 165 лв. и включва разходи за делегираните от държавата дейности, възлизащи на 7 277 869 лв., за местни дейности са предвидени разходи от 5 755 197 лв., а за дофинансиране на държавните дейности са отделени 239 099 лв.

Най-голям акцент в разходната част на бюджета са получили образователните структури. За обучението и възпитанието на децата в детските градини, неспециализираните училища, ПГ „Алеко Константинов” и ПГ по МСС е заложен разход  в размер на 5 351 477 лв., формиран от средствата по  разходни стандарти, собствени приходи и преходни остатъци, като за делегираните от държавата дейности  се планират  4 907 012 лв. на база единни разходни стандарти.  Разпределението на средствата за училищата и детските градини ще се извърши  по формули, които ще бъдат  утвърдени от  кмета на Общината в срок до 28 февруари 2017 г. след обсъждане с директорите на детските градини и училищата.

За неспециализираните училища се планират 3 062 041 лв. Средствата се планират по стандартите за ученик и средствата по допълващите стандарти и нормативи за ученик с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане. Тук се планират и 75 066 лв. за дофининсиране по Решение на ОбС № 212/21.09.2016 г. за ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна в размер на 46 364 лв., за ОУ „Васил Кънчов” Моравица в размер на 26 494 лв. и за СУ „Климент Охридски” Зверино в размер на  2 208 лв.

За професионалните гимназии средствата са в размер на 425 298 лв. В рамките на тези средства се финансират изцяло заплатите и осигурителните вноски на персонала и текущата издръжка.

Средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование за делегираните от държавата дейности на детските градини са в размер на     1 334 865 лв., определени по стандарти за целодневна група в детска градина за деца от 2 до 4 – годишна възраст включително, яслена група към детска градина  и подготвителна полудневна група в детска градина както и по норматив за подпомагане на храненето. Първите два стандарта включват разходите за персонал, представително облекло и квалификацията на педагогическите специалисти. Стандартът за дете в подготвителната група към детска градина включва разходите за персонал,  СБКО,  представително облекло и квалификация на педагогическите специалисти, разходите по ЗЗБУТ и други разходи за издръжка, осигуряващи условията на обучението и възпитанието на децата без разходите за храна.

„Както се вижда от бюджетната рамка, главната ни цел бе да подпомогнем образователните структури на територията на общината, защото няма родител, който да не желае неговото дете да има всички възможностни за развитие именно на територията на нашата Община“, допълни по повод разходната част в образованието инж. Събков.

За отбрана и сигурност се предвиждат 139 184 лева, за общи държавни служби са отделени 170 051 лева, за издръжка на Общинска администрация са разписани 1 571 808 лв., за здравеопазване  се отделят 304 947 лв., за социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 1 256 446 лв., за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда са предвидени 3 078 261 лв., за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа са планирани 514 625 лева.

Бюджетът отрежда на Общинско предприятие „Чистота“ да разполага със средства в размер на 1 126 470 лева, като в частта „капиталови разходи“ фигурират 325 332 лева. Тези средства ще се използват за закупуването на специализирана техника и различни по обем контейнери.

За читалищата на територията на Общината са разчетени средства в размер на 262 800 лева.

Капиталовата програма включва 70 000 лева за проектиране, които ще бъдат изразходвани за създаването на проект на закрит пазар на мястото на съществуващия такъв, допроектиране на няколко детски площадки, както и на централната част на с. Оселна. За видеонаблюдение ще се отделят 10 000 лева, след като през 2016 г. се поставиха още няколко камери към съществуващата охранителна инфраструктура. Предвиждат се ремонт на покрива на Бизнесинкубатора, ремонт на няколко важни пътни артерии в градската част, ремонт на сляганията по пътя Мездра – Брусен, ремонт на отсечката от главен път Е79 до Люти дол, ремонт на пътя между селата Моравица и Руска бяла, ремонт на паркингите пред хотел „Родина“ и „МБАЛ – Мездра“, както и ремонт на покрива на лечебното заведение.

В инвестиционната програма са включени и закупуване на инструменти и техника за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“.

Със собствени средства Общината ще действа по ремонти на някои от най-натоварените улици в селската пътна мрежа – ул. „Александър Стамболийски“ в Ослен Криводол, ул. „Здравец“ в Боденец, ул. „9-и септември“ в Царевец, ул. "В. Левски" в Игнатица, ул. "Гаврил Генов" в Горна Бешовица и ул. "Георги Димитров" в Зверино. Предвижда се и изграждането на подпорна стена на ул. "Искър" в с. Зли дол.

С 87 503 лева ще бъдат благоустроявани междублоковите пространства в Мездра.

В проекта за бюджет 2017 г. се планират средства за възстановяване на главницата по действащите договори с  фонд „ФЛАГ”ЕАД . Във връзка с рефинансирането на безлихвен  заем от Централния бюджет Община Мездра възнамерява да  поеме  нов дълг в размер на 1 689 000 лв. Така максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към  31.12. 2017 г. ще е в размер на 4 592 653 лв.                                                   
2017-01-10 15:42:57