»нж. √енади —ъбков, кмет на ћездра: «а една година разплатихме дългове и стабилизирахме общината

»нж. √енади —ъбков, кмет на ћездра: «а една година разплатихме дългове и стабилизирахме общината

√осподин —ъбков, какво е да сте кмет на община ћездра?

¬ личен план последните 365 дни б€ха най-напрегнатите в живота ми. „исто физически б€х подложен на страхотен стрес и напрежение. ѕричината бе огромната пропаст, ко€то се €ви между моите виждани€ и представи за работеща общинска администраци€ и реалностите. —паси ме опитът, който б€х натрупал през 19-те години работа в общината.  ато наемен работник /зам.-кмет/ имах свободата да търс€ и намирам верни решени€ на различни казуси. ¬ повечето случаи усп€вах и това ми носеше лично удовлетворение и стимул за работа по нови предизвикателства. Ѕ€х щастлив и доволен и от малките детайли, и от големите проекти.
Ќа местните избори преди една година се €вих изпълнен с енерги€ и увереност в собствените сили и идеи. ѕолучих огромна подкрепа от моите съграждани, ко€то ми даде крила, но в същото време ме натовари с тежки отговорности.
ѕоех управлението на една хаотично управл€вана община. ƒългогодишен кмет, прозр€л изчерпаните възможности на местно ниво и потърсил реализаци€ в гол€мата политика, остави за свой заместник жена с прекрасни качества и възможности да об€сн€ва надълго и широко всеки проблем, но неспособна да предложи и защити нито едно работещо решение. «атова и наследството бе шокиращо: 8,5 млн. лв. задължени€ /без тези за спортната зала/, демотивирана администраци€, неплатени осигуровки, храни, вода, ел.енерги€, стотици фирми, чакащи да получат дължимото за доставка на стоки или извършени услуги.  ато прибавим лошото организационно и техническо състо€ние на най-важното общинско предпри€тие Д„истотаУ, получаваме пълна картина на финансов колапс и тотална безпомощност .  артина, смраз€ваща усмивката на всеки новоизбран кмет.  акто се каза: †”правл€вай! ƒоказвай се!
 акво усп€хте да промените за една година?
ћоите успехи са свързани с това да формулирам правилни цели и задачи, да мотивирам колегите за активна работа и да намер€ точните хора, на които да се довер€ и делегирам права и отговорности. — т€х трудно, бавно, но методично и последователно заедно градим нови€ облик на общината. √орде€ се с това, което постигнахме.

ѕроменихме обслужването в общинската администраци€ и отношението към гражданите, търсещи услуга и съдействие. –азширихме дейността на Дќбщински център за социални услуги и дейностиФ. «акупихме нов автомобил за домашни€ социален патронаж, а до кра€ на месеца пристига и закупеното возило за превоз на хора с увреждани€. ќсигурихме целогодишна дейност на Дќбществена трапезари€У за 90 потребители. ќрганизирахме л€тна академи€ ДѕатиланциУ за деца от социално слаби семейства. ќсигурихме заетост за 6 месеца на 93 младежи до 28 години /практически на всички, които пожелаха да работ€т/. –еализирахме проект ДЌови възможности за грижаУ с осигурена заетост на 98 лични асистенти. ¬ момента по проект ДЌезависим живот в община ћездраУ работ€т 85 лични и социални асистенти и домашни помощници. ѕо регионалната програма за заетост назначихме †13 лица за поддържане на пътища и улици. ќбсъждаме проектиране на покрит пазар в ћездра. —ключихме договори за финансиране на енергоспест€ващи дейности на сградата на общината, полици€та, пожарната, социални€ комплекс /бившата сграда на јѕ /, училищата и детските градини в ћездра, индивидуални и многофамилни жилищни сгради на обща стойност над 7 млн.лева.

—тартирахме и реализирахме много инфраструктурни проекти. –азплатихме ремонти на улици и пътища, извършени през миналата година и изпълн€ваме успешно насто€щата инвестиционна програма. »зградихме подпорни стени на ул. Д√еорги  ирковУ в ћездра, стадион ДЋокомотивУ и в центъра на ќселна. –емонтирахме участъци от път€ Ѕоденец Ц  рапец,  рапец Ц ¬раца и ћездра Ц Ѕрусен. –емонтирахме улици в селата ќселна, —таро село, √орна Ѕешовица, ћоравица,  ален, ƒолна  ремена. –азшир€ваме системата за видеонаблюдение. ѕоръчахме ремонт на междублоковото пространство в квартал 83 на ћездра. ѕодготвихме и представихме проектни предложени€ по програмата за селските райони за реконструкци€ на пътищата ћездра Ц ƒърманци Ц Ћик Ц ќслен  риводол и ћездра Ц –уска Ѕела, на улици в ћездра и на водопроводи в селата Ѕрусен, ƒолна  ремена, «верино и ћоравица на обща стойност 13 млн. лв. ѕочистихме банкети, канавки и водостоци на основни участъци от четвъртокласната пътна мрежа. ћоже да се каже, че възродихме ќѕ Д„истотаУ. —набдихме го с нова техника и ремонтирахме старата. ѕреобразихме дейността му и градът ДсветнаФ. —ъс собствени сили предпри€тието ремонтира 2540 кв.м улици и пътища, опъна 2565 м ел.проводници и монтира 851 бр. осветителни тела. ќбнови също сгради и обекти, общинска собственост /вкл. първи€ етаж на сградата на общината/. ƒоставени б€ха 748 кофи за смет тип ДћеваУ и 21 контейнери тип ДЅобърУ.
¬ общинската администраци€ се прие нова структура. “ова оптимизира дейността и заработихме в режим на икономии и прецизиране на всеки разход и резултатите не закъсн€ха Ц намалихме задължени€та на общината с 3 млн. лв. –егламентирахме и разплащани€та към всички второстепенни разпоредители с бюджет. ќѕ Д„истотаУ, детските градини, социални€т комплекс практически н€мат просрочени задължени€. ƒоказахме, че и в период на финансова криза може да се работи пестеливо и отговорно, обезпечавайки всички основни направлени€ на дейност.
ѕов€рваха ли хората, които живе€т на територи€та на общината, че пром€на всъщност може да се случи?  акви са ¬ашите впечатлени€?
Ќе всички наши съграждани могат да оцен€т в пълнота усили€та, които полагаме, за да балансираме бюджета и финансите, да осигур€ваме† гол€м обем услуги и да поддържаме и развиваме инфраструктурата. » причината не е в т€х, а в нас, защото не им даваме достатъчна и своевременна информаци€ за проблемите, изпитани€та, на които сме подложени и възможните решени€.
—тъпките обаче, които предприехме през първата година на управление, са в единствената правилна посока. ‘инансова стабилизаци€, формирането на екип от отговорни и можещи хора, закупуването на машини и съоръжени€ и създаването на добра организаци€ на работа, са все базови и предопредел€щи следващите успехи действи€, които ще доведат неминуемо до видими и осезаеми резултати. Ќа този етап, може би погрешно, но искрено искаме да впечатлим нашите съграждани с усили€та, които полагаме, с резултатите и делата, които правим, а не с рекламни кампании и PR акции.
 акво се случи в сферата на културата през изминалата една година?
ќбщина ћездра вложи† 50 хил. лв. в организиране на културни събити€ и фестивали. ¬ тази сума не влизат†над 11 хил.л в. разплатени стари задължени€ за щедро организирани в миналото меропри€ти€, но необезпечени финансово. ѕроведохме успешно поредните ћайски празници на културата, б€хме домакини на традиционните ѕразници на »скърското дефиле. ќрганизирахме със собствени средства фестивала Дћаги€та на ћездраУ, доставихме много положителни емоции на участници и гости на фолклорни€ фестивал Дƒ€до …оцо гледаУ. Ќе пропуснахме да отбележим по подход€щ начин нито един национален празник. ѕо впечатл€ващ начин организирахме и проведохме тържеството на 24 май. Ќамерихме и възможност да стимулираме финансово талантливите и успели деца на общината. ѕодпомогнахме тържествата в населените места от общината чрез предостав€не по 500 лв. на кметовете за организационни дейности.
«а пръв път отбел€захме тържествено† 17 септември Ц ден€т на —ветите мъченици ¬€ра, Ќадежда и Ћюбов. ѕразникът дълго ще се помни, убеден съм.

— дарени€ и собствени средства ремонтирахме основно паметника на —в.√еорги ѕобедоносец и така запазихме един важен символ и източник на гордост и самочувствие за всички нас.

—тава ли община ћездра привлекателна туристическа дестинаци€?

ѕоддържането на археологически€ комплекс Д алетоУ в перфектен вид и подобр€ването на организаци€та на работа в него са най-важните стъпки в тази посока. ѕрез периода там се проведоха 18 изложби, фестивали, празници, тържества и концерти. Ќаред с традиционните събити€ организирахме и етнографска изложба, спускане с въжен тролей до други€ бр€г на река »скър, а крепостните стени и всички присъствали дълго ще паз€т в себе си неверо€тното усещане от изпълнението на цигулар€ ћаестро ћартин ѕантелеев.  омплексът се превърна в естествен културен център и предпочитано м€сто за сватбени тържества, фотосесии или просто за почивка и отмора. –егистрираните повече от 7000 посещени€ на хора и много медии са гаранци€ за нарастващи€ му туристически потенциал. Ќаправените археологически разкопки и намерените тази година артефакти засилват въображението и интереса към комплекса.
¬ стремежа си да разширим потенциала на религиозни€ туризъм, подпомогнахме ¬рачанската митрополи€ в разработването на проекти за финансиране по програмата за селските райони на ремонти на църквата в† √орна Ѕешовица, “ържишки€ и „ерепишки€ манастири.

»нж. —ъбков, има ли активен спорт в общината?

ѕодпомагаме безрезервно регистрираните спортни клубове в общината. Ќа 100% сме издължили определената им за годината финансова помощ. ѕоддържаме в добро състо€ние базата на стадион ДЋокомотивУ и той е достъпен за игра на деца, юноши, младежи, футболни клубове и практически за всеки, който пожелае.
—тремим се да организираме спортни про€ви и състезани€, които да мотивират и насочват млади и стари към спортни из€ви. „рез кросове, велопоходи, турнири по футбол на малки вратички даваме възможност на всеки да се докосне до спорта като участник или зрител.
—лед като собствениците на ‘  ДЋокомотив Ц 2012У прекратиха участието на отбора, не допуснахме ћездра да изчезне от футболната карта на Ѕългари€. Ќоворегистрирани€ ‘  ДЋокомотивУ се представ€ достойно в ДјУ областна група, а в детско-юношеската му школа игра€т около 80 деца. ƒетски отбори сформираха и клубовете в ќселна и ћоравица.
«асега като спортна база можем да разчитаме единствено на площадките и салоните в училищата. √ол€мата ни мечта е да имаме спортна зала. «а момента това е неосъществимо. ћатериалите по строителството на многофункционалното съоръжение са предоставени на прокуратурата. ¬ложените в този обект 4,9 млн. лв. видимо не кореспондират със степента на изграждане на залата.
‘акт е обаче, че и без такъв обект в ћездра се развива високо спортно майсторство. «а първи път в истори€та на града и общината имаме спортисти от мездренски клуб, взели участие в ќлимпийски игри. ƒължим на …оло Ќиколов, ћилица ћирчева и ћитко ÷енов не само уважение и признателност, но и реални стъпки за подобр€ване услови€та за тренировки.

ѕрез последната година се смениха доста лица в администраци€та и като че ли сега т€ работи по-стегнато. “ака ли е наистина?
ƒадох шанс на всички, работещи в администраци€та, които искат и могат да работ€т в съответствие с новите изисквани€ и критерии, да го направ€т. —тепента на успеваемост се оказа различна за отделните хора и естествено н€кои отпаднаха по собствено желание, втори се пенсионираха, трети б€ха освободени. ѕри всички случаи на разд€ла с н€кой служител съм се стрем€л да запаз€ неговата чест и достойнство. Ќикога не си позволих да изложа истинските причини за н€кои напускащи: липса на капацитет и качества, тежки нарушени€ на трудовата дисциплина. “ова не попречи на н€кои от т€х да се вжив€ват в рол€та на жертви и да търс€т публично съчувствие и утеха.
–адостното е, че всички нови попълнени€, на които се доверих, са или качествени и подготвени хора, или млади и амбициозни, усво€ващи с лекота знани€ и умени€. “рудно се формира екип, но аз силно в€рвам в качествата на моите колеги и см€там, че заедно ще преобразим общинската администраци€. –азбира се, че има и хора, които са поизостанали от основното €дро и в мислене, и в мотиваци€, но те са твърде малко и се над€вам бързо да се ориентират в ситуаци€та.
Ќаскоро един колега правилно отбел€за, че колкото по-добре работ€т /а това е видимо/, толкова по-високо вдигам летвата /изисквани€та към т€х/. ƒа, така е. “ака ще бъде и през следващите три години. «а да можем в кра€ на мандата да изпитаме удовлетворение и гордост от постигнатото.

”добно е в кметски€ кабинет? Ѕихте ли ни споделили как преминава един ¬аш работен ден?
—амо на безотговорен човек може да му е удобно, уютно и весело в кметски кабинет. Ќе зна€ как изглеждат отстрани нещата, но на практика напрежението е смазващо. ƒобри€т кмет тр€бва да е в състо€ние за кратко време да възприема огромна по обем информаци€, бързо да € анализира и да предлага и намира оптимални решени€ на проблемите.
—ъзнавам, че с работата си като кмет, работещ без заместници вече една година, не давам добър управленски пример, достоен за подражание. —игурен съм, че в страната н€ма друг такъв случай. ѕоемайки обаче общината в състо€ние на тежка финансова криза, н€мах друг път за стабилизаци€, освен р€зко ограничаване на разходите. » за да не се намали качеството и обема на дейностите и услугите в администраци€та, най-логично бе по-малко хора да поемат повече функции и отговорности и така да ограничим разходите за възнаграждени€. — тези си решени€ затрудних много н€кои от колегите, включих и себе си в групата на ДнаказанитеУ. –искувах в услови€ на високо напрежение да пропуснем н€кои важни срокове, действи€ или задължени€, но в крайна сметка усп€хме да се справим. ѕостигнахме относителна финансова стабилност и обезпечихме нормалната работа на общината. ¬сичко това, разбира се, си има сво€та цена.
¬место добри€ теоретичен модел за организаци€ на работни€ ден на успешен ръководител, основаващ се на правилно делегиране на права и отговорности в стройно работеща структура, ще сподел€ опита си на човек, здраво стъпил на зем€та и съобраз€ващ се с конкретните дадености и възможности на община и администраци€.
–аботни€т ми ден най-често започва с безсънната нощ. ѕремисл€м варианти за решени€, изпълнени и неизпълнени задачи. ќтивам по-рано на работа и подрежда,м приоритетите. «а съжаление, н€ма ден, в който да се движа стриктно по план. ¬инаги ще се намер€т хора и колеги със спешни задачи и въпроси, на които да намерим заедно отговор. ‘ормално приемни€т ми ден е във вторник, а на практика Ц всеки ден, от сутрин до здрач. ∆еланието ми да бъда максимално информиран за всичко случващо се в общината, да прослед€вам лично изпълнението на възложените задачи усложн€ва доста работни€ ми ден, но ми дава увереност при вземането на решени€ и поемането на отговорности.
ƒа чета и подписвам документи, водейки разговори с колеги и граждани, е обичайна практика.«а това и времето отлита неусетно.
Ќай-често вечер поемам към вкъщи с пълна чанта с документи, които се нужда€т от резолюци€, анализ или редакци€. ѕрибирайки се у дома /при скромни€ принос към семейните дела, който имам/, разчитам на търпението и толерантността на съпругата и близките.
 акто виждате Ц интересно е да си кмет!
 акво бихте пожелали на всички наши съграждани?
—покойно и добронамерено отношение един към друг.  аквото е необходимо и възможно ще постигнем заедно с труд, знани€ и умени€.

ѕавел ѕетров
2016-11-11 10:50:33