Съдът подхваща спорна общинска такса

Съдът подхваща спорна общинска такса

Административен съд във Враца образува дело против текст от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с решение на Общински съвет Мездра. Основание за съдебното производство е протест на Окръжната прокуратура срещу приета от съветниците в железничарския град такса за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства. В протеста са изложени съображения, че съгласно Закона за устройство на територията, работите свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства се извършват въз основа на разрешение за строеж. Не се изисква и разрешение за разкопаване, за което в т. 34, Приложение № 1 към чл. 59 на Наредбата е предвидена такса. Според прокурора от Окръжна прокуратура Враца, приетата и определена такса е без правно основание, такава не е предвидена в Закона за местните данъци и такси или в друг специален закон, поради което същата се явява в противоречие с материално правните норми и се иска нейната отмяна, като незаконосъобразна.

След извършена служебна проверка съдебният състав е установил, че оспорването е редовно от формална страна, предявено е от надлежна страна, против подзаконов нормативен акт подлежащ на оспорване без ограничение във времето, поради което е и процесуално допустимо.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.12.2016 г. от 11.00 часа.

 
2016-10-18 10:25:08