»нж. »во ÷ветков: –азкрас€ваме и модернизираме Ѕ€ла —латина

»нж. »во ÷ветков:  –азкрас€ваме и модернизираме Ѕ€ла —латина

»нж. ÷ветков, Ѕ€ла —латина работи по много инфраструктурни проекти през насто€щата година.  ои изпълнихте и какво остана да се довърши?

»нфраструктурата бе и си остава наш приоритет. —вършихме доста работа, но много повече ни остава. —тараем се да използваме вс€ка възможност, ко€то се разкрива пред нас. »зпълнихме ангажимента си към разрушените в наводнението през 2014 г. улици в града. –емонтирахме ги със средства от фонд Д—олидарностФ. ѕриемателна комиси€ одобри без забележки обектите и сега чакаме финансирането, с което ще покрием направените вече разходи и кредита, който теглихме от ‘Ћј√ за изпълнение на проекта. ”лиците станаха толкова добре, че се стараем по техен облик да обновим и други трасета в градска среда.

¬ момента акцентираме на асфалтиране, ремонт на тротоари и оптимизаци€ на уличното осветление в ц€лата община. — последното почти се справихме, единствени€т проблем, че разходът за ток е много висок. ≈дна улична лампа изгар€ около 14 лв. ток за година, а ние сме поставили възможно най-икономичните. “ърсим начин за оптимизаци€ на разхода за осветление особено в градската мрежа и в двата парка. »скаме качествена светлина, но с по-нисък разход.

ѕродължаваме да ремонтираме улици със собствени средства. ѕърви€т етап в Ѕ€ла —латина свърши, сега ни остават дейности в общината за около 50†000 лв. —тава дума за полагане и изкърпване на асфалтова настилка, подм€на на каменна настилка в н€кои квартали. ¬ помощ на тази дейност закупихме специализирана техника. ѕърво взехме два сметосъбиращи автомобила, след това и машина за студено изкърпване на асфалт. ќт край време ползвахме чужда под наем, но това не е рентабилно, когато ни чака още много работа. †

јктивно оптимизираме и подобр€ваме уличната мрежа. –азшир€ваме н€кои по-тесни и труднопроходими пътища за сметка на твърде широките тротоари. ¬ момента обособ€ваме паркоместа за автомобили, тъй като това е необходимо за гарантиране на спокоен градски трафик. †»маме иде€ по-нататък да започнем да насърчаваме придвижването с велосипеди. ¬ажно е обаче да предоставим необходимите услови€ за това, а не просто да разчертаем една т€сна але€ и да предизвикаме хаос в движението.

ѕродължаваме да асфалтираме улици в града. ќтпуснаха ни 300†000 лв. целеви средства за целта. ўе освежим основно пътната мрежа в ромската махала, където улиците са в ока€но състо€ние.

ћеждувременно започнахме санирането на 6-те одобрени жилищни блока за саниране по националната програмата за енергийна ефективност. –еалните строително-ремонтни работи по кооперациите започнаха преди повече от месец. ¬ече имаме готови фасади, има реални резултати от работата. Ќие контролираме стриктно изпълнителите, за да н€ма забав€ни€. »зготв€ме график за дейностите и искаме до нова година да сме приключили всички обекти.

√отвим един проект за ѕрофесионална гимнази€ ДЌ.….¬апцаровФ. ўе санираме сградата, ще направим вътрешен ремонт, ще освежим салона и ще подменим външната настилка в двора.

ќсвен това подмен€ме водопроводи и канализации в общината със средства от регионалното министерство. Ќад€вам се скоро да започнем и в селата.

«апочнахте мащабно обновление на болницата. ƒокъде стигнахте и продължават ли ремонтните работи?

ѕродължават, да. —тараем се да инвестираме непрекъснато в здравното заведение. ¬ момента текат ремонтни работи по Д расива Ѕългари€Ф. ‘окусът е вътрешна реконструкци€. ќбновлени€ ще има в н€колко отделени€ Ц ƒетско, ’емодиализа и –ентгенологи€. –емонт ще има и във фоайето. —пециалистите ще вл€зат в изц€ло обновени помещени€. «акупихме и нов скенер. ѕреди известно време обновихме ц€лата сграда отвън и сме€ да кажа, че предоставихме много добри услови€ за труд и лечение. ўастлив съм, че ръководството на болницата спазва бюджетна дисциплина и н€маме натрупани задължени€. “ова ни дава възможност да оперираме спокойно с наличните средства и дори да привличаме специалисти от по-големи лечебни заведени€.

–азполагате с едни от най-активните културни институции в региона. ѕредвиждате ли проекти и инвестиции в т€хното развитие?

ƒа , в нови€ програмен период ще поставим акцент на читалищата в общината. ѕодготв€ме 3 проектни предложени€ с максимални грантове от 200†000 лв. “е предвиждат вътрешни и външни ремонти в читалищата, които имат най-гол€м шанс да получат финансиране. »скаме да разработим проекти, които да са конкурентни и да могат да спечел€т финансиране. »збрахме читалищата в Ѕ€ла —латина, “ърнава и ѕопица. »маме желание да подпомогнем и другите, но ще е под друга форма. “е ще кандидатстват само с идейно заснемане. —ъс собствени средства обновихме покрива на читалището във ¬ран€к.  онструкци€та пострада от градушка преди 2 години и беше спешно да се ремонтира.

—печелихте поредица социални проекти, открихте и дневен център за целта. –аботи ли вече с пълен капацитет?

ƒа, работи на пълни обороти. ѕроблемът е обаче, че има повече желаещи отколкото доставчици на услугата. –аботното време и трудовите ангажименти не позвол€ват да обхванем всички потенциални потребители.†

»звън дневни€ център предостав€ме поредица други социални услуги по проекти. ѕродължаваме да осигур€ваме топъл об€д. ¬ключваме трайно безработни младежи в програми за заетост в администраци€та и на теренна работа.† —тартираме и ÷ентър за социално включване Дјз и моето семействоФ. –аботим активно и по проект за ранно детско развитие и образователна интеграци€.

¬ече започна празничната програма на ѕанаирните дни в Ѕ€ла —латина.  акво е различното в програмата тази година.

ѕо-различно е може би, че организирахме повече спортни меропри€ти€. “урнири по вдигане на тежести и тенис на маса досега не б€хме правили. ќрганизирахме множество изложби, дадохме поле за из€ва на млади и стари, самодейци и ентусиасти. Ќаехме професионална сцена, поканихме изпълнители от различни жанрове и се над€вам да стане цветен и весел празник. ќбщината се постара градът да бъде възможно най-чисти приветлив. Ќад€вам се хората да останат доволни.

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј
2016-09-09 09:09:50