Кмет оспорва правилник за избиране на омбудсман

Кмет оспорва правилник за избиране на омбудсман

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Вх. № 207/19.08.2016 г. на Общински съвет Криводол Председателят на същия орган е депозирал предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Криводол. Съгласно чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет. Към проекта за правилник не са представени мотиви или доклад със задължителното съдържание по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

Този правилник е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗНА. По тази причина би следвало изработването на проекта за него да стане по правилата на ЗНА и Указа за неговото прилагане. В конкретния случай императивните разпоредби на тези два нормативни акта не са спазени, поради което и на основание чл. 28, ал. 3 от ЗНА внесеният проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Криводол не следва да се разглежда на заседанието на Общински съвет Криводол на 26.08.2016 г.

Естеството на обществените отношения, регулирани от внесения правилник е твърде съществено. Регламентацията засяга изключително широк кръг от субекти, което поставя и завишени изисквания за публична и прозрачна процедура, в това число и обществено обсъждане на проекта и отчитане становищата на всички заинтересовани лица и организации.

По обясними причини с оглед датата на внасяне на проекта – 19.08.2016 г. такова обсъждане изобщо не е правено и няма как да се случи до деня и часа на заседанието на Общински съвет Криводол на 26.08.2016 г. 

Проектът за правилник регламентира критериите, на които трябва да отговаря обществения посредник в Община Криводол, процедурата за неговия избор, правомощията му и бюджета, в рамките на който ще функционира. Считам, че това не са въпроси, които могат да бъдат решавани с лека ръка, непрозрачно и набързо през летните месеци, при това без да се спазват изискванията на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, както и чл. 20, във връзка с чл. 13 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Според цитираните норми проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, съответно докладът, съдържат:

1. причините, които налагат приемането;

2. целите, които се поставят;

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Според разпоредбата на чл. 20 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове при изготвяне на проекти за постановления, правилници, наредби и инструкции се прилага чл. 13, а съгласно последния изработването на законопроекта обхваща:

1. изготвяне на първоначален проект;

2. обсъждане на проекта;

3. изготвяне на втори проект, когато се наложат съществени изменения на първоначалния проект.

Съобразно характера и обсега на предложените изменения могат да се изготвят и обсъждат и следващи варианти на проекта.

Неспазването на горната задължителна последователност от действия, предхождащи внасянето за обсъждане на проект за нормативен акт поставя поредица от въпроси, а именно:

Познава ли вносителят цитираните по-горе законови норми? Ако ги познава какви са съображенията му да не се съобрази с тях? Какво налага толкова важен въпрос като избора на обществен посредник да се решава без да се проведе задължителното по закон обсъждане на проекта с пряко заинтересованите граждани и организации? Та нали общественият посредник по дефиниция според чл. 21а, ал. 2 от ЗМСМА трябва да съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация? Защо тогава именно на гражданите не е дадена възможност да се запознаят с проекта на правилник, да изразят становища по него и да направят предложения, които в максимална степен да отговорят на потребностите им?

Според чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Ако искаме да имаме обществен посредник в Община Криводол по мое мнение трябва да поставим здрави основи, върху които да се гради името на тази институция. За съжаление начинът, по който това предложение се внася в края на август – месецът, в който обичайно мнозина организират летните си почивки, съчетан с неосигуряването на възможност за запознаване на обществеността с проекта за правилник и за провеждане на публичен дебат хвърля сянка на съмнение. Оставя подозрение, че моментът не е избран случайно, а съвсем целенасочено и именно за да се избегне опцията гражданското общество в Общината да изрази позицията си. От  съдържанието на предлагания проект отчетливо лъха подозрение, че той се прави за конкретно лице.

Мисля, че гражданите на Община Криводол заслужават честен и открит дебат за нуждата, ползите и разходите, с които е свързан избора на обществен посредник Такъв дебат няма как да се случи, ако грубо се погазват основни принципи, заложени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Според тази норма изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

Нито един от тези принципи не е спазен с внесеното предложение.

ØНяма обоснованост, защото няма мотиви. Вносителят не е посочил причините, налагащи приемането на правилника, целите, които се поставят с него и очакваните резултати от прилагането му. Изобщо липсва обосновка относно финансовите и други средства, необходими за прилагането на този правилник и източниците, от които те ще се набавят. Мисля, че гражданите и бизнеса в Община Криводол заслужават предварително да им бъде посочена конкретна цена, която ще трябва да заплащат с данъците и таксите си за реализация на предвижданията в правилника и за сметка на какви други техни придобивки ще се бъде тя. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

ØНяма откритост, защото не е изпълнено изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Вносителят не е публикувал предлагания от него проект на правилник в интернет страницата на Община Криводол, раздел Общински съвет.

ØНяма съгласуваност нито с интересите на гражданите, нито с нормативни актове от по-висока степен и с регламенти на Европейския съюз

Ако вносителят искаше да се съобрази с принципа на съгласуваност беше редно от една страна да съобрази проекта си с Конституцията на Република България и Закона за защита от дискриминация и с европейските регламенти, всички те недопускащи дискриминационни практики. От друга страна трябваше да съгласува проекта за правилник с гражданите, за които той е предназначен. Това по необходимост изисква да се спази нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, изискваща да се предостави най-малко 14-дневен срокна заинтересованите лица за предложения и становища по проекта. В случая от датата на предложението до датата на заседанието на Общинския съвет има едва една седмица. Това, съчетано с непубликуването на проекта в интернет страницата на Общината на практика лишава всички заинтересувани граждани и организации да вземат отношение.

ØНе може да се очаква и стабилност на този нормативен акт, ако се приеме в този му вид. Според чл. 1а от ЗНА нормативните актове съдържат общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, имат нееднократно действие и се издават или приемат от компетентен държавен орган.

Нормата на чл. 11, ал. 3 от проекта за правилник ярко сочи, че стабилност не се цели. Според нея комисията по допускане на кандидатите за обществен посредник се състои от по един общински съветник от всяка кандидат–съветническа листа, получила мандати в общинския съвет. Явно вносителят е преброил, че в момента Общински съвет Криводол има пет такива листи и следователно комисията ще е петчленна при този състав на Общинския съвет. Какво обаче се случва, ако в следващия Общински съвет мандати получат четен брой кандидат–съветнически листи или само една такава? Как ще се вземат решения от комисия с четен брой членове при равен брой гласове? Все пак според чл. 18 от предлагания проект общественият посредник се избира за мандат от 5 години, който не може да съвпада с мандата на Общинския съвет. Принципът на стабилност изисква нормативният акт да дава разрешение не само на казуси, които днес са на дневен ред. Този принцип налага да се създадат такива правила, които да се прилагат нееднократно и да създават стабилност и предвидимост в обществените отношения. Нормативен акт, който скоро след приемането му ще наложи нуждата от собственото си изменение не е от полза на обществото, а само на много конкретна част от него. Сега предлаганият проект дава сериозна заявка за скорошни промени в него най-малкото защото съдържа поредица от разпоредби, които пряко дискриминират отделни категории физически лица като ограничават правото им да бъдат избирани наравно с други за обществен посредник. Дискриминационни разпоредби се съдържат и по отношение кръга на лица, които могат да се ползват от защитата на обществения посредник. Оказва се, че според вносителя от такава ще могат да се ползват само физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Криводол и юридически лица  и организации, които осъществяват дейността си на територията на Община Криводол. Като оставим на страна факта, че чл. 21а, ал. 2 от ЗМСМА говори само за граждани, а не и за юридически лица  и организации, явно според автора на проекта защита не се дължи на физически лица с постоянен и настоящ адрес извън територията на Общината, дори ако са потърпевши от актове, действия или бездействия на органите на местна власт и местно самоуправление в Община Криводол.

Проектът за правилник съдържа и някои правописни грешки, а в отделни части не отговаря на изискванията за строеж на нормативните актове, въведени с Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Всичко изложено не кореспондира с принципа на стабилност по чл. 26, ал. 1 от ЗНА.

По същество множество отделни норми от предложения проект противоречат на нормативни актове от по-висока степен, а други са правно и практически неприложими. На този етап не считам за нужно в детайли да ги посоча, защото преди да се изпълнят изискванията на чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА този проект не би следвало изобщо да се обсъжда от Общинския съвет съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗНА. Ако въпреки това на 26.08.2016 г. се извърши обсъждане и гласуване на внесения с Вх. № 207/19.08.2016 г. на Общински съвет Криводол проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Криводол ще бъда принуден да упражня правомощието си 45, ал. 5 от ЗМСМА.

 

 

 

 

 

С уважение,    

 

ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Кмет Община Криводол

 

 

 

 

 

 

 

 
2016-08-25 15:04:06