”спешно реализиран проект ¬ ÷ƒ√ Уƒ≈“≈Ћ»ЌјУ- Ѕ€ла —латина

”спешно реализиран проект ¬ ÷ƒ√ Уƒ≈“≈Ћ»ЌјУ- Ѕ€ла —латина

ѕрез учебната 2015/2016 година амбициозни€т екип на ÷ƒ√УƒетелинаУ, гр.Ѕ.—латина спечели проект на тема: Д”ча и игра€, искам аз да зна€У, изпълнен по ѕрограмата Д”частвам-ƒар€вам-ѕромен€мУ, администрирана от сдружение Дѕърви юниУ, гр.Ѕ.—латина и изпълн€вана с финансовата подкрепа на ‘ондаци€ Дјмерика за Ѕългари€У.

ѕо път€ на дарителството и доброволчеството на местно ниво, с предоставените от програмата средства на стойност 1877,60лв., б€ха закупени роботизирани, дигитални дидактични средства Д«абавните пчеличкиУ. “ака успешно бе реализирана поставената в проекта основната цел: Дѕодобр€ване и осъвремен€ване на образователни€ процес с децата в ÷ƒ√УƒетелинаУ, гр.Ѕ.—латина и филиала в с.“ърнак и стимулиране на емоционално-действената им активност в услови€та на интерактивна образователна средаУ. „рез закупените образователни продукти Д«абавните пчеличкиУекипът на детската градина отговори на предизвикателството на заобикал€щата, всеобхватна, дигитална реалност, търсейки нови начини за постигане на адекватно обучение на децата, използвайки възможностите на информационните и комуникационни технологии.

ѕланираните дейности, реализирани с доброволни€ труд на трите адресата - учители, родители и помощник-възпитатели стимулираха творчески€ и методичен потенциал на участниците, осигур€вайки както положително взаимодействие между т€х, така и равен шанс на вс€ко дете за развитие на негови€ потенциал и възможности.

¬стъпителната пресконференци€ като първа дейност по проекта запозна присъстващите гости от обществени институции, —дружение Дѕърви юниУ, колеги директори и учители, родители, членове на ”чилищното насто€телство при ÷ƒ√УƒетелинаУ със същността- мотивите, целите, основните дейности и очаквани резултати, постигайки дълготрайна устойчивост на† проекта Д”ча и игра€, искам аз да зна€У.

¬ Д—едмицата на отворените вратиУ като следващ етап от реализирането на проекта б€ха проведени шест педагогически ситуации по ќбразователни направлени€ ДЅългарски език и литература и Д—оциален св€тУ, в които на практика† учителите-доброволци, родители-доброволци и помощник-възпитатели Цдоброволци показаха в работата с децата възможностите на дигиталните играчки Д«абавните пчеличкиУ, въведоха малките в първите стъпки на програмирането, алгоритмичното мислене и ориентиране в пространството.

»зградените интерактивни† кътове във вс€ка група обогатиха дидактичната база на детското заведение. –оботизираните и дигитални дидактични средства дадоха възможност на вс€ко дете за равен достъп до качествено образование, иновативност и ефективност в педагогическата практика.

ќтчитайки ефективната работа по проекта Д”ча и игра€, искам аз да зна€У за развитие и реализиране† на доброволчеството на местно ниво в детската градина между учители, родители и помощен персонал, не може да не се обърне внимание и на факта, че както с новите дигитални продукти, така и със закупуване в бъдеще на интерактивна дъска и други подобни пособи€ постигайки устойчивост, ще бъде реализирана една от целите на нови€ «акон за предучилищното и училищно образование, а именно осигур€ване на среда за учене чрез игра, гарантираща ц€лостното развитие на детето, както и възможност за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие.


sn.1
sn.2
sn.3


2016-06-07 17:38:43