»лийчо Ћачовски, кмет на ќбщина  нежа: ¬секи ден на кметски€ стол е предизвикателен

¬секи ден на кметски€ стол е предизвикателен

√-н Ћачовски, кое е основното ¬и постижение, което отчитате след първите 100 дни управление на ќбщина  нежа?

Ќа 9 декември, само месец след стъпването ми в длъжност, бе сключен първи€т договор с Ѕългарска банка за развитие между —дружение на собствениците на един от блоковете в града и ќбщина  нежа за участие в Ќационалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. ¬ече е извършено обследването, предстои инженеринг, а до есента или по-рано, се очаква да започнем фактическата работа по санирането на сградата. «а този кратък период общинска администраци€ проведе информационни кампании за информиране и попул€ризиране на програмата, в резултат на което интересът на гражданите се засили. ¬ече има регистрирани 4 сдружени€ на собствениците, които имат за цел кандидатстване за финансиране на дейности по подобр€ване на енергийните характеристики на сградите. ќбщината пр€ко съдейства във всеки етап от подготовката за кандидатстване. јмбици€та ни е през 2016 година всички сгради, които покриват изисквани€та на програмата, да кандидатстват за финансиране и да бъдат реновирани. ѕо този начин разшир€ваме възможностите да отговар€ме на съвременните норми за енергийна ефективност.

 ое беше най-гол€мото предизвикателство пред ¬ас през тези първи 100 дни управление?

 ато бивш общински съветник, съм запознат с естеството на работа на местната администраци€. «а предизвикателство не мога да определ€ конкретно събитие, а по-скоро бих нарекъл предизвикателен всеки един нов ден на кметски€ стол. ƒинамиката на работни€ ден прави работата още по-ефективна и продуктивна. Ќо не на последно м€сто е и контактът с хората, който за мен винаги ще бъде най-важната част от доброто и разумно управление на една община.

 акво см€тате, че не усп€хте да направите и какви задачи сто€т пред ¬ас?

¬ тези три динамични месеца аз и екипът от общинска администраци€ усп€хме да кандидатстваме по н€колко оперативни програми, кампании и процедури за финансиране на проектни предложени€. ќсновните ни цели и задачи са насочени именно към т€х.

¬ече е одобрен проект, чрез който ћногопрофилната болница за активно лечение-гр. нежа ще бъде с изц€ло подменена вентилационна система и ще бъде разширен до подм€на на котелната инсталаци€ на здравното заведение.

ѕо ќперативна програма Уќколна средаФ /2014-2020г./ ќбщина  нежа има изготвен технически проект, с който ще кандидатсваме по процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигур€ване на необходимото оборудване и на съоръжени€ и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

ƒневни€т център за стари хора в гр.  нежа ще отвори врати през тази година за всички желаещи да го посещават, а още един дневен център, този път за деца, ще бъде открит в село ≈ница.

“ази година две от селата на общината- ≈ница и Ѕреница, кандидатстват по Ќационална кампани€ У«а чиста околна среда - 2016г.Ф на ћќ—¬ и ѕ”ƒќќ—, на тема Уќбичам природата - и аз участвамФ.

÷елта ни е да се подобри прилежащото пространство на стадиона в с. ≈ница, превръщайки го в привлекателно и красиво м€сто за жителите. ўе бъдат монтирани футболни врати, кошчета, пейки и ще се засади растителност. »де€та на проекта в село Ѕреница е сходна. ¬ селото ще се облагороди спортната площадка в двора на ќ” У’ристо ЅотевФ. ѕлощадката е единственото м€сто в селото, където младежите могат да спортуват, затова за нас е приоритет подрастващото поколение да има къде да развива потенциала си.

ƒругото проектно предложение, с което кандидатстваме по процедура У”слуги за ранно детско развитиеФ е за финансиране на дейности за предостав€не на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и насто€щи родители, семейно консултиране, осигур€ване на здравна детска консултаци€ и дейности по превенци€ на забол€вани€та. ƒецата ще имат възможност за допълнителна педагогическа подготовка, ко€то ще допринесе за повишаване на училищната готовност и ще даде равен старт на вс€ко дете в училище.Ќа дневен ред сто€т и задачите по преасфалтирането на четвъртокласната пътна мрежа, като е предвидено и изц€ло ново улично осветление на територи€та на ц€лата община.

 аква е оценката ¬и на първите 100 дни управление?

“рудно бих дал оценка на наши€ труд, не само за 100-те дни управление, но и по принцип. √ражданите дават оценката, а ние правим всичко възможно т€ да бъде положителна. “ози понеделник открихме стоматологичен кабинет в с.≈ница - дарение от —уверенни€ военен орден на св. …оан от …ерусалим - –одос и ћалта, чрез съдействието на Ќационалната пациентска организаци€ и ÷ентър за междуетнически диалог и толерантност УјмалипеФ. Ѕлагодарение на добрата комуникаци€ помежду ни и т€хната благородна инициатива, жителите на селото ще бъдат облагодетелствани с привилеги€, с ко€то малко села в Ѕългари€ биха могли да се похвал€т.

–азработен е проект за ц€лостна реконструкци€ на зоопарк У√ерганаФ с включена туристическа част за отдих, като е предвидено двойно увеличаване на територи€та на парка и обогат€ване на видовете животни, отглеждани в него.

—ъщо така, работим усилено в посока на трансграничните сътрудничества, като установихме две партньорски взаимоотношени€ с –епублика –умъни€ в лицето на ќбщина  алмацуй и румънска неправителствена организаци€. ѕървото сътрудничество е за участие в програмата с проектно предложение: Уќбщина  нежа и ќбщина  алмацуй повишават сво€ административен капацитет за по-добра образователна инфраструктураФ.

ѕроекто предложението ще включва дейности, които ще се изпълн€ват и в двете общини, сред които - разработване на интернет платформа за здравословен начин на живот и двигателна активност на учениците- изграждане на спортна площадка с ударопоглъщаща настилка и нови спортни уреди в ќ” У’ристо ЅотевФ -с.Ѕреница; разработване на електронен дневник; обм€на на опит и добри практики с училище от –епублика –умъни€; съвместни учебни практики с училище от –епублика –умъни€.

ќбщина  нежа и румънската организаци€ Romanian Movement for Quality - партньор в програмата ще участват заедно за създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила. ѕроекто предложението ще включва провеждане на анализи за търсенето на работна сила в “рансгранични€ регион, като провеждането на анализите ще се извършва чрез метод на анкетно проучване сред целевата група в –умъни€ и Ѕългари€. ѕо време на проекта ще се изготви стратеги€ за прогнозиране на дългосрочните възможности за заетост в областта на професионалното ориентиране и обучение през цели€ живот, съгласно насто€щите структурни промени на пазара на труда.

–абот€ със сериозен и отговорен екип до себе си. ћлади, квалифицирани служители, които неуморно работ€т за благото на общината. ¬€рвам, че това е правилната формула за ќбщина  нежа да продължи да се развива в правилната посока и през следващите месеци и години от мандата.


 оментари2016-03-01 12:34:49