Работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина

Работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина


Кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков и председателят на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета - Данаил Иванов инициираха провеждането на поредната работна среща на съвета. Четири бяха основните точки включени в дневния ред на заседанието:
1. Обсъждане на Програма за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015-2019 г.;
2. Актуализация на Общинския план за развитие - 2014-2020 г.;
3. Избор на представител на Обществения съвет в Оперативната работна група за мониторинг на Общинския план за развитие- 2014-2020  г.;
4. Представяне на действащите схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Заседанието откри Данаил Иванов - зам.председател на Обществения съвет. Кметът на общината приветства присъстващите и заяви, че предстои да се обсъдят важни стратегически документи, касаещи управлението на общината: Програмата за управление през настоящия мандат и изменение в ОПР 2014-2020 г. Присъстващите бяха запознати с Мандатната програма на общината за предстоящите четири години от Петър Петров – заместник- кмет „Проекти и финанси“ на община Бяла Слатина.
 В своята презентация инж. Петър Петров подчерта, че визията на настоящата мандатна програма съвпада с визията на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г., а именно: „Бяла Слатина – съвременна европейска община с добре развито земеделие, нарастващ стандарт на живот и привлекателна среда за пълноценна реализация на личността.“

„Следвайки стремежа да работим прозрачно, диалогично и конструктивно, с лице, обърнато към нашите жители, нашият лайтмотив за работа през мандата ще бъде: „Бяла Слатина – нашият общ дом!”, каза Петров. Той информира, че това е първото обсъждане на програмата за управление през настоящия мандат. Програмата ще бъде качена на официалната страница на общината за по-широко обсъждане и запознаване на гражданите с нея. След обсъждането и коригирането й предстои да бъде внесена за приемане в Общинския съвет.
При ефективното изпълнение на настоящата програма, в края на 2019 г. се очаква община Бяла Слатина да се радва на подобрени условия за живот, финансова стабилност, укрепен административен капацитет, създадени добри условия за бизнес и инвестиции, прозрачност на управлението на общинските имоти и активи.
 Представители на Обществения съвет предложиха в Програмата за управление да се допълни: Построяване на спортна зала и изграждане на велоалея на територията на града.

 За представители на Обществения съвет в Оперативната работна група за мониторинг на Общинския план за развитие - 2014-2020 г. бяха избрани Петър Симеонов и Огнян Коновски.
В края на работната среща Таня Петкова, директор ДБТ Бяла Слатина и секретар на Обществения съвет, запозна присъстващите с отворените схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г, а именно схема “Младежка заетост”, Проект ”Нова възможност за младежка заетост” и схема “Обучения и заетост за младите хора”.

 

 

 
2016-02-09 13:14:22