Община Бяла Слатина внесе проект по ПРСР

Община Бяла Слатина внесе проект по ПРСР

Община Бяла Слатина внесе проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Идеята на мярката е стимулиране и обединяване усилията на местната общност в дейности за подобряване качеството на живот на територията. Основната цел на проекта е стартиране на процес на разработване на стратегия за Водено от общността местно развитие, с която да се създаде възможност за планиране и реализиране на  важни за местната общност проекти. Реализацията на проекта ще допринесе за:
-    стимулиране на местното икономическо развитие чрез осигуряване на финансов ресурс за проекти за стартиране и/или разширяване на съществуващ бизнес; за модернизация на земеделските стопанства и подкрепа за развитие на микропредприятията на територията на МИГ. Разширяването на дейността им ще допринесе за разкриване на нови работни места, подобряване на благосъстоянието на населението, намаляване на безработицата, преодоляване на миграцията и др.
-    подобряване качеството на живот в населените места на територията на „МИГ Бяла Слатина“ чрез осигуряване на финансов ресурс за реализиране на проекти, свързани с подобряване достъпа до услуги в населените места и подобряване средата на живот в населените места чрез подкрепа за проекти, насочени към благоустрояване на селата изграждане на местен капацитет за работа по европейски проекти, предимно по ПРСР 2014 – 2020г.

Ако бъде одобрен, проектът ще приключи с разработена и предадена Стратегия за водено от общността местно развитие на ръководството на МИГ.

 

 

 
2016-02-03 13:26:34