Община Бяла Слатина ще дофинансира дейност ”Чистота”

Община Бяла Слатина ще дофинансира дейност ”Чистота”

По повод изменение в размера на промилите на таксата за битови отпадъци за 2016 г., кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков излезе с обръщение към своите съграждани. Ето и пълния текст на обръщението: „Уважаеми съграждани, през декември 2015 г. Общинският съвет - Бяла Слатина с решение № 38 от 22.12.2015 г. промени размера на промилите на таксата за битови отпадъци за 2016 г. Тази промяна бе продиктувана от увеличаване на разходите за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в общината.

С досегашните промили за такса за битови отпадъци общината събираше около 520 000 лв., които бяха недостатъчни за покриване на разходите за тази дейност. През 2013 г., 2014 г. и 2015 г. разходите за дейност “Чистота” се дофинансираха от други приходи в общинския бюджет, като само за 2015 г. дофинансирането е с над 180 000 лв.

Прогнозните разходи за 2016 г. за дейност „Чистота” са в размер на 884 157,00 лв., което е с 232 574 лв. повече от предходната календарна година.Те включват:

- Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - 75 000 лв. С тези средства ще бъдат премахнати 4-кубиковите контейнери и ще бъдат заменени с по-малки тип “Бобър”, ще бъдат закупени нови кофи за смет “Мева” и нови контейнери, ще се увеличи броят на съдовете за съхранение на отпадъци по селата;

-         Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото в Оряхово - 564 797 лв. Значителна част от предвидените разходи са за ремонт и поддръжка на остарялата сметосъбирачна техника. Община Бяла Слатина предвижда през 2016 г. да закупи две сметосъбирачни машини, които са по-ефективни и чрез които да се намалят разходите. Ще увеличим количеството на извозваните отпадъци по селата.

-          Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъците ежегодно нараства. Таксата за депониране на същите по години е както следва: през 2012 г. - 32 лв./тон, през 2013 г.– 38 лв./тон, през 2014 г.– 45 лв./тон, през изминалата 2015 г. – 51лв./тон, а за 2016 г. тя е 59 лв./тон. Само за такси за депониране на битовите отпадъци на депото в Оряхово по предварителни разчети през 2016 г. ще заплатим 179 424 лв.

-          Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 244 360 лв., като значителна част от тези средства ще бъдат изразходени за почистване на нерегламентираните сметища.

Тъй като приетото увеличение на промилите няма да е достатъчно за покриване на разходите, община Бяла Слатина ще дофинансира дейност ”Чистота” в размер на 53 342 лв. за сметка на други общински приходи.


Коментари2016-01-12 10:18:17