Община Козлодуй стартира изпълнението на проект „Приеми ме 2015“

Община Козлодуй стартира изпълнението на проект „Приеми ме 2015“

На 11 декември 2015 г. бе подписано Споразумение за партньорство между Агенция социално подпомагане и Община Козлодуй по проект „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Община Козлодуй е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта.

Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключващия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство". Целта на проект "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата "Приемна грижа" и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Утвърдените и сега действащите в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни родители ще преминат към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31 юли 2018 г.

Община Козлодуй осъществи подбор на двама социални работници предоставящи услугата „Приемна грижа 2015“ в община Козлодуй, с които е сключен трудов договор.

От този месец започва приемът на заявления на кандидати за приемни семейства. Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа към Община Козлодуй, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство.


Коментари2016-01-05 14:57:30