Финансов разрив в община Мездра в края на мандата

Финансов разрив в община Мездра в края на мандата

„В края на мандат 2011-2015 община Мездра има общо задължения в размер на 8 183 460,30 лв.”, се съобщава на сайта на местната администрация.

Общинският дълг е в размер на 4 381 975 лв. Текущите задължения на община Мездра към 31 октомври 2015 г. са в размер на 3 801 485,30 лв. В това число 1 689 460,22 лв. – за възстановяване на надвзети суми при изпълнението на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ-Мездра”; 1 536 227,23 лв. – задължения на бюджетни звена, неразплатени разходи по капиталовата програма, отчисления по ЗУО, съдебни решения, неизпълнени решения на ОбС Мездра, задължения за социални осигуровки и задължения към ОбС Мездра; задължения по договор за съвместна работа с фонд „Социална закрила, по проектите „Фри фест „Магията на Мездра” и ,,Нова възможност за грижа". Задължения по възстановяване на мостови кредит от ФЛАГ и заем за окончателно приключване на проект „Моят дом в Мездра”;  заем към бюджета. 8 374,55 лв. - остатък за плащане по договор за ремонт на отоплителна инсталация на ДДМУИ; 166 525 лв. -  използвани средства за делегирани от държавата дейности;

„За всички непредубедени граждани на общината е ясно, че с такъв воденичен камък на врата трудно ще се плува в мътното финансово море”, се посочва още на електронната страница на общинската администрация в Мездра.

Новото ръководство на общината отчета успех в посока финансова стабилизация. Благодарение на своята настоятелност и проявеното разбиране от Министерството на финансите, бе отпуснат безлихвен кредит в размер на 1 689 000 лв. С тези средства общината погаси задълженията си за възстановяване на надвзети суми при изпълнение на проект  ,,Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПОСВ – Мездра”.

В ход е процедура по прекъсване на всички договори (които позволяват това) свързани с безсмислени ангажименти и разхищение на общински средства. Ще бъде обмислена, обсъдена и приета Програма за финансова стабилизация. Новата финансова година може да се опише така : тежко наследство и огромно предизвикателство.

Общинска администрация, всички звена на бюджетна издръжка, спортни клубове, културни институции, социалните служби и домове сме принудени да работим в изключително стресова ситуация в условията на предварително изхарчен бюджет.

„Разчитаме на търпението и разбирането на обществеността и знаем, че с професионализмът на заетите в обществения сектор и волята и амбицията на ръководството ще успеем да стабилизираме общината и реализираме видим напредък”, заявяват още от Община Мездра.


Коментари2016-01-04 11:19:14