Публично обсъждане на Проектобюджет 2016 на Община Мездра

Публично обсъждане на Проектобюджет 2016 на Община Мездра

„Бюджет на оцеляването”, така определи на публичното обсъждане Проектобюджет 2016 кметът на Мездра инж. Генади Събков.

Той отново изрази сериозни притеснения от финансовите задължения на общината, които към 31 октомври т. г. възлизали на 2 112 000 лв. Допълнителна тежест върху бюджетната прогноза, според него, оказват вноските за обслужване на общинския дълг, за погасяването на който догодина са заложени 534 192 лв.

Като мерки за финансова стабилизация бяха посочени Програма за оптимизиране на разходите, която е в процес на разработване, предстоящият Вътрешен финансов одит на Община Мездра, увеличаване на местните приходи и търсене на допълнителни източници за привличане на средства чрез кандидатстване по оперативните програми на Европейския съюз и Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България.

Проектобюджет 2016 е разработен на базата на одобрените бюджетни взаимоотношения за община Мездра в проекта за Държавен бюджет на Република България, които са в размер на 8 700 500 лв. От тях: 6 563 700 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, 1 291 600 лв. обща изравнителна субсидия, 131 100 лв. за зимното поддържане на пътищата и 714 100 лв. - целева субсидия за капиталови разходи.

Прогнозната рамка на местните приходи за догодина е 4 338 444 лв., в т. ч. 785 500 лв. данъчни приходи, 2 078 100 лв. неданъчни приходи, 2 136 800 лв. взаимоотношения с централния бюджет и др. Като трансфери са заложени 127 764 лв.отчисления за обезвреждане при депонирането на отпадъци в Регионалното депо за ТБО край с. Косталево.

Приоритетни в разходната част на бюджета са разходите за обслужване на общинския дълг. Капиталовата програма на Община Мездра ще се финансира в рамките на целевата субсидия от 714 100 лв. и със 100 000 лв. собствени средства.

Прогнозната рамка на разходите за 2016 г. е в размер на 10 902 144 лв., от които 6 563 700 лв. за делегираните от държавата дейности, 4 238 990 лв. за дейности общинска отговорност и 99 454 лв. за дофинансиране на държавните дейности.

Разработената бюджетна прогноза отразява намеренията на общинското ръководство за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси, стана ясно по време на публичното обсъждане.

 

Мирослав Гетов

 

 
2015-11-30 14:45:38