Въвеждат мерки за енергийна ефективност в болницата в Кнежа

Въвеждат мерки за енергийна ефективност в болницата в Кнежа

На 19 октомври се състоя начална пресконференция на проект „Здравето на природата е здраве за хората - изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в „Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа” ЕООД”. Пресконференцията проведоха членовете на екипа за управление на проекта, които се представиха и запознаха аудиторията както с основна информация за норвежката програма, така и с графика за изпълнение на дейностите по проекта.

Бенефициент по проекта е Община Кнежа, с норвежки партньор - " Enøk - senteret AS". Проектът се финансира по грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, на Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Програмен оператор е Министерство на икономиката и енергетиката.

Продължителността на проекта е 12 месеца. Основната цел е подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна и соларна система в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа, използваща конвенционални горива и възобновяеми източници.

Ще се постигнат икономии на енергия и разходи в дългосрочен аспект и намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха.

Очакваните резултати от проекта са намалени емисии на CO2 и увеличено производство на енергия от ВЕИ, по-здравословна среда в МБАЛ Кнежа, популяризиране на възобновяемата енергия, засилено взаимодействие със страните донори и подобрени медицински грижи в община Кнежа.
2015-10-23 14:10:07