Съветниците в Криводол заседават извънредно утре

Съветниците в Криводол заседават извънредно утре

Извънредно заседание на Общински съвет - Криводол ще се проведе утре /25 септември/ от 9.30 часа в заседателната зала на общината. В дневния ред на местните парламентаристи са заложени общо 7 точки.

1. Предложение относно промяна в числеността на персонала в здравните кабинети обслужващи Целодневните детски градини и Общообразователните училища на територията на община Криводол.
Вносител: Петър Данчев, кмет на общината

2. Предложение относно вземане на решение по молба до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения
Вносител: Петър Комитски, председател ОбС

3. Предложение относно утвърждаване на продажба и експертна оценка на имот с отстъпено право на строеж застроен УПИ ІІ-500.3430 в кв.115 по регулационния план на гр.Криводол
Вносител: Петър Данчев, кмет на общината

4. Предложение относно откриване на процедура за продажба чрез публичнен търг и утвърждаване на експертна оценка на имот частна общинска собственост - незастроен УПИ ІV в кв.63 по регулационния план на с.Лесура
Вносител: Петър Данчев, кмет общината

5. Предложение относно решение за кандидатстване на Община Криводол с проектно предложение за финансиране по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”
Вносител: Дияна Милетиева, зам.-кмет на общината

6. Предложение относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство
Вносител: Петър Комитски, председател ОбС

7. Разни.

 

 

 
2015-09-24 14:19:25