Кръгла маса на тема „Създаване на местно партньорство Мездра”

Кръгла маса на тема „Създаване на местно партньорство Мездра”


Кръгла маса на тема „Създаване на местно партньорство Мездра” се проведе на 13 август 2015 г. в Заседателната зала на Община Мездра.

Целта на публичното събитие бе представяне на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и заявяване на интерес за участие на представители на нестопанския и стопанския сектор и физически лица в местното партньорство. В кръглата маса взеха участие служители в Общинската администрация, секретари на читалища, бизнесмени и др.

Кметът на общината инж. Николинка Кътовска и координаторът Теодора Павлова представиха Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020 г. и условията за създаване на Местно партньорство Мездра.

В хода на дискусията стана ясно, че Мярка 19 ще финансира процеса по създаване/разширяване територията на Местни инициативни групи (МИГ), разработване на Стратегия за местно развитие, както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2020 г. Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретния район и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. ВОМР ще бъде прилаган „отдолу-нагоре", така че местните общности ще формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите.

Съгласно Наредбата за прилагане на подмярка 19.1, кандидат за получаване на финансова помощ за подготвителни дейности е създадена през периода 2007-2013 г. МИГ и/или Местно партньорство, създадено специално за целите на кандидатстване. Местното партньорство е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват задължително общината; юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ или по Закона за народните читалища; лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите и, евентуално, физически лица.

Накрая всички заинтересовани страни имаха възможност да изразят своето желание да се включат в Местно партньорство Мездра като попълниха и подадоха заявление за интерес.

Мирослав Гетов

 
2015-08-13 14:15:03