Ресертифицираха Община Мездра по три международни стандарта

Ресертифицираха Община Мездра по три международни стандарта

Община Мездра бе ресертифицирана в съответствие с изискванията на три международни стандарта: ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството (Quality Management Systems),OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа (Occupational Health and Safety Management Systems) и ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда (Environment Management Systems).

Удостоверенията са със срок на валидност три години, до средата на юли 2018 г. Те са валидни за всички дейности, свързани с: осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на физически и юридически лица, териториално-селищно устройство, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, администриране на дейностите по благоустрояване и комунални дейности, изпълнение на делегираните държавни функции в областта на образование, култура, здравеопазване, социални дейности, опазване на околна среда, развитие на спорт и туризъм, отбранително-мобилизационна готовност и опазване на обществения ред и сигурност.

Трите сертификата са издадени от международния акредитиран сертифициращ орган Transpacific Certifications Limited (TCL).

Мирослав Гетов

 

 
2015-08-11 11:21:00