”правител€т на козлодуйската болница д-р ƒил€н ѕетров: »маме необходимост от нова апаратура

”правител€т на козлодуйската болница д-р ƒил€н ѕетров: »маме необходимост от нова апаратура

ƒ-р ƒил€н ѕетров е родом от —офи€. «авършил ¬исши€ медицински институт (сегашен ћедицински университет), гр. —офи€, през 1992 г. ѕрез 1998 г. придобива специалност по јнестезиологи€ и реанимаци€. »ма следдипломна квалификаци€ „«дравен мениджмънт” от ћедицински€ университет и от ”ниверситета за Ќационално и световно стопанство. ѕрез 2007 г. придобива магистърска степен ‘инансов мениджмънт, в —топанска јкадеми€ „ƒимитър ј. ÷енов” – —вищов, а през 2013 г. завършва магистратура по „«астрахователно дело”, във ¬исше училище по застраховане и финанси (¬”«‘).

“рудовата му кариера включва: лекар по јнестезиологи€, реанимаци€ и интензивно лечение в ћедицински€ университет,  атедра по лицево-челюстна хирурги€, ръководител на отделението по јнестезиологи€ и реанимаци€ в —пециализирана болница по лицево-челюстна хирурги€, главен изпълнителен директор в Ѕългарска здравноосигурителна компани€ «акрила јƒ и ƒженерали «акрила «дравно осигур€ване јƒ, управител на ћедико-дентален център ≈уровита, „лен на Ќадзорни€ съвет на Ќационална здравноосигурителна каса (Ќ«ќ ), изпълнителен директор на «дравноосигурителен институт јƒ. ќт н€колко месеца е управител на ћЅјЋ „—в. »ван –илски“-  озлодуй. 


ƒ-р ѕетров какво е състо€нието на ћЅјЋ „—вети »ван –илски” -  озлодуй към момента?

—ъсто€нието на ћЅјЋ „—вети »ван –илски” –  озлодуй ≈ќќƒ е аналогично с това на повечето общински лечебни заведени€ в страната. –азликата е, че както ќбщински€ съвет и кмета на град  озлодуй ћаринела Ќиколова, така и ръководството ј≈÷  озлодуй помагат за обезпечаването на дейността ни. ѕодкрепа под различни форми получаваме и от други предпри€ти€ на територи€та на общината като ƒѕ „–адиоактивни отпадъци“, частни фирми и физически лица. “ова е показателно за социалната отговорност и съпричастност на жителите на общината.  

ќбезпечено ли е кадрово лечебното заведение?

“рудно е да обезпечиш напълно кадрово едно лечебно заведение, като причините са комплексни. »ма недостиг на кадри на всички нива в системата на здравеопазването. ‘инансирането на дейностите от Ќ«ќ  е недостатъчно, а по лини€ на застраховането нищожно. ¬ъзнаграждени€та на лекари, специалисти по здравни грижи и санитари е обидно ниско и демотивиращо. »зисквани€та за брой специалисти по отделните специалности, за да покриеш услови€та за ниво на компетентност са непосилни. Ќалице е и нело€лна конкуренци€ от страна на н€кои лечебни заведени€. ћладите специалисти предпочитат да работ€т в големи болнични заведени€ за по-високо заплащане и възможности за кариерно развитие, а много колеги заминават за други европейски страни, където запълват празнотите на техните системи. Ќа този фон полагаме големи усили€ да работим качествено с налични€ персонал, което води до гол€мо претоварване с извънреден труд.

 акви са най-честите трудности, с които се сблъсквате?

“рудно е да отговориш на очаквани€та на пациентите с недостатъчни€ по брой персонал. ¬ повечето структури битовите услови€ също не са добри. »маме необходимост от нова апаратура. ¬ усложнената епидемиологична обстановка се налага да намалиш планови€ прием на пациенти и приходите намал€ват. —ъответно бюджета на лечебното заведение е недостатъчен, а тр€бва да обезпечиш възнаграждени€та на персонала, да се разплащаш с доставчици на медицински консумативи и лекарствени средства, апаратурата се нуждае от поддръжка...    

“рудно или лесно се управл€ва малка болница?

Ќ€ма лесни неща в здравеопазването. √олемите болнични институции са по-добре обезпечени кадрово и финансово, но колкото по-гол€м е екипа толкова повече са изисквани€та. ”правлението на лечебно заведение е по-лесно когато има единомислие, взаимно уважение и екипа гледа в една посока. ’убаво е персоналът да постави просперитета на болницата над лични€ интерес. јко лечебното заведение е в добро състо€ние неминуемо ще се подобри положението и на отделни€ служител.  

«дравеопазването най-кратко може да се опише с думата „липса“.  акво липсва в ћЅјЋ „—вети »ван –илски”–  озлодуй?

Ћипси има във всички сфери на стопански€ живот. Ќикой не може да се похвали с липса на проблеми. –ешаването на проблемите ни помага да трупаме опит и да се развиваме. Ќай-опасна е липсата на в€ра в доброто бъдеще и мо€та задача е да накарам колегите да пов€рват, че заедно можем да подобрим състо€нието на болницата.

 акво тр€бва да се промени в лечебното заведение?

ћного са нещата, които се стараем да подобрим.  ато започнем от имиджа на лечебното заведение, подобр€ване състо€нието на базата, кадровото и финансово обезпечение, повишаване на квалификаци€та на персонала, предостав€не на нови медицински дейности.

 акъв тр€бва да е моделът на едно лечебно заведение, така че доволни от резултата да са и болницата, и пациентът?

«дравеопазването е в сферата на услугите. —ледователно не бива да забрав€ме, че господар€т е пациента, а ние сме слугите. ћоделът тр€бва да ни позволи да предостав€ме качествена медицинска услуга на всеки при запазване авторитета на персонала и адекватно възнаграждение за положени€ труд. «ащото когато заплатите не отговар€т на обема положен труд мотиваци€та пада, понижава се интереса към професи€та и има недостиг на кадри.  

ѕо-доброто финансиране гарантира ли по-добро качество на медицинската помощ?

‘инансиране и качество са свързани и е нормално когато си обезпечен по-добре да произведеш по-качествен продукт.

 ое е по-важното за един директор на лечебно заведение - да менажира добре наличните финанси или да бъде добър лекар?

“рудно е да определиш кой е добър мениджър и кой добър лекар. —таваш добър в това което вършиш с много практика и решаване на различни казуси. “рудно е да намериш верните решени€ при управлението на лечебно заведение, ако не си работил като лекар. —ъщо така и най-добри€т лекар трудно ще управл€ва процесите ако н€ма икономическа подготовка.

—ъздават ли се услови€ на конкуренци€ между частните и общински болнични услуги?

 онкуренци€ има не само между общински и частни лечебни заведени€.  онкуренци€та е сериозна в ц€лата система и тук участват и университетските болници с огромни€ си потенциал. “ова е нормално, но не мисл€, че води до подобр€ване на качеството каквото е очакването.

 акви са очаквани€та ¬и от нови€ здравен министър?

Ќ€ма да му е лесно. ƒа е здрав и дано намери в€ра, кураж и вол€ да реши поне част от проблемите натрупани с годините. «а целта тр€бва да получи подкрепа от политиците, съсловните организации и обществото като ц€ло.

 

»нтервю на јни —јћј–ƒ∆»…— ј
2020-11-07 11:05:18