ƒил€н ѕетров, изп. директор на ƒѕ –јќ: ѕриключиха важни проекти, стартираме нови (»Ќ“≈–¬ё)

ƒил€н ѕетров, изп. директор на ƒѕ –јќ: ѕриключиха важни проекти, стартираме нови  (»Ќ“≈–¬ё)

 

 

√осподин ѕетров, с какво най-запомн€що се събитие, факт или процес 2018 година ще остане в истори€та на ƒѕ –јќ?

ќт гледна точка на стратегическо постижение през 2018 година затворихме технологично кръга от съоръжени€ и системи, които са много важни за цели€ цикъл на извеждане от експлоатаци€ на блокове 1-4. ѕриключихме два основни проекта, около които години наред възникваха различни наследени проблеми. ўе запомним, че през миналата година заработиха —ъоръжението за плазмено изгар€не и ÷ехът за намал€ване на размерите и дезактиваци€ на материали от извеждането. ѕак през изтеклата година към сво€ финал практически достигна и друг съществен проект – 3 D сканирането на  онтролирана зона ( «), което е отправна точка за по-нататъшните ни действи€ там.

Ќека припомним, че в началото на миналата година в свое интервю ¬ие прогнозирахте, че 2018-а ще е решаваща за ключови проекти. ƒа разбираме ли, че поети€т ангажимент е изпълнен?

ƒа, мога спокойно да за€в€, че целите б€ха постигнати, планираното – свършено. ¬ допълнение искам да отбележа и напредъка в изграждането на Ќационалното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (Ќ’ –јќ). ¬ кра€ на изтеклата година на площадка „–адиана” е положен първи€т бетон.  

¬ърху фундамента ще стъп€т административни и помощни сгради. ¬ навечерието на Ќова година усп€хме да приемем работни€ проект на Ќ’ –јќ, което позвол€ва да бъде преодол€но забав€нето в графика на изграждането. “о възникна в резултат на констатирани несъответстви€ в устойчивостта на негол€м  участък от терена, който беше подложен на допълнителни изследвани€ и сондажи. Ќаправихме необходимите анализи, вече имаме техническо решение на казуса и продължаваме напред. ўе компенсираме времето именно с одобрен работен проект, в който са предвидени указани€ и за най-малките детайли. “ака се осигур€ва фронт за работа на строителите, фиксира се отговорност и се създава възможност за прогноза на срокове. јко в хода на дейностите се наложат несъществени изменени€, те ще бъдат изц€ло ангажимент на проектантите.

ѕоуките от изминалата година?

Ќаправихме принципни изводи за оптимизаци€ на дейностите. ѕоуката е, че особено при по-сложните процеси сроковете не бива да са „на вс€ка цена”. “р€бва да се търси разумни€т компромис между планирани€ срок и качеството на проекта или дейността. ўе коригираме и времето за подготовка на персонала. Ќакратко, „ще бързаме бавно”.

 акво е важно да се свърши през 2019 година?

ѕредстои да бъдат защитени лицензионните изисквани€ за дейността на —пециализираното поделение „ѕосто€нно хранилище за –јќ – Ќови хан”, както и на част от техническите решени€ за новите съоръжени€ в  озлодуй. ¬ече се работи по въпроса, за да може да изпълн€ваме задължени€та си по управление на –јќ в пълно съответствие с националното законодателство и под контрола на јгенци€та за €дрено регулиране (јя–).

¬тори€т приоритет, по който също вече правим първи стъпки, е въвеждане на нов правилник и преструктуриране на персонала с цел повишаване на ефективността на звената при изпълнение на задачите. ¬ тази връзка се предвижда движение на експерти от едни сектори към други. Ћогиката е в динамиката на работа – едни дейности се изчерпват и възниква необходимост от други.

ѕрез 2019 г. продължаваме с етапите на изграждане на Ќ’ –јќ – друго главно направление в дейността на ƒѕ –јќ. Ќа първо м€сто тр€бва да се укрепи участъкът на площадка „–адиана”, за който споменах, чрез  специално фундиране. “ази операци€ ще даде възможност след това много експедитивно да се отлее льосо-циментовата възглавница, върху ко€то реално ще се изград€т клетките на хранилището. ¬ътрешните пътища на площадката вече са прокарани  в основната си част, остават довършителни асфалтни покривки, но те са предвидени след работата на тежките машини.  »скам да почерта€, че сега, в началото на тази година, сме изц€ло съсредоточени върху това да „стъпим” на здрава основа, един от най-важните моменти в изграждането на Ќ’ –јќ. »маме нагласа дори да допуснем отклонени€ от сроковете. ¬ажното е да направим основите безкомпромисно от гледна точка на надеждност и безопасност. –адвам се, че екипът на проекта – нашите специалисти, надзорът, авторски€т надзор, строителите, работ€т синхронизирано и отговорно.

”споредно с това начинание върху какво друго работите?

¬ъв фокуса ни е отдавна планирана модернизаци€ на линиите в —пециализирано поделение „–јќ –  озлодуй”. ќчаква се в кра€ на месец март пакетът проектна документаци€ да бъде одобрен на технически съвет на ƒѕ –јќ, след което да бъде внесен в јя– за одобрение. ѕроектът ще се финансира изц€ло от ћ‘ „ озлодуй” и разходът е одобрен от донорите. ѕрез тази година започваме реалното изграждане на два нови обекта, за които подготовката вече приключи – има избрани изпълнители, в най-скоро време ще приемем и работните проекти. “е също се финансират чрез ≈Ѕ¬–.   асае се за създаване на ÷ех за изработка на стомано-бетонни контейнери за опаковане на кондиционирани –јќ и на »нформационен център по извеждане от експлоатаци€.

»маме и друга сериозна амбици€ – да стартираме проект 35, който се отнас€ за проектиране и изпълнение на нова електрозахранваща инфраструктура и нова инфраструктура за захранване с флуиди за ј≈÷ „ озлодуй” и ƒѕ –јќ.

ј какво да очакваме в процеса на извеждане от експлоатаци€ на спрените €дрени мощности?

ѕо плана за извеждане от експлоатаци€ имаме твърдо поет ангажимент пред донорите до кра€ на месец август т. г. изц€ло да приключи демонтажът на съоръжени€та и машините, подлежащи на демонтаж, в ћашинна зала. ўе бъдат запазени и претрасирани единствено поддържащите сградата системи.

ѕредстои да съсредоточим много повече усили€ в  онтролирана зона. “ам през 2018 г. бе демонтирано около 200 тона оборудване, а за тази година ще се стремим към  двойно по-гол€мо количество. «а целта ще пренасочим част от специалистите, които ще приключат работата си в ћашинна зала, към дейностите в  «. «апочваме и процедура за закупуване на съоръжени€ за демонтаж на реактора и приреакторните системи.

»ма ли вече решение какво ще се случи с реакторите?

“ова е въпрос на друг проект за концепци€ и начин на реализаци€. Ќо ние вече имаме визи€ за това – обсъдихме € на технически съвет през миналата година и ще € об€вим като техническо задание за проектиране на процеса и дейностите по него. ¬иждането ни е съоръжени€та да бъдат нар€зани на м€сто. “ези части, които подлежат на очистване, да бъдат дезактивирани и впоследствие освободени от контрол, а тези, за които се окаже невъзможно, ще се складират в реакторното отделение на 3-4 блок, което веро€тно ще подготвим за временно хранилище за подобни отпадъци.

ѕрез настъпилата година ƒѕ –јќ ще отбележи 15 години от създаването си.  акво значи за ¬ас тази годишнина?

ћоже да звучи малко парадоксално, но това, което научих през тези години, е да мисл€ и действам не като себе си, а като екипа, с който работ€. Ќаучих се повече да изслушвам хората, да вниквам в техните аргументи, а не да следвам само собствените си идеи и решени€. “ова е безценен опит. √орд съм, че виждам в отделните екипи, в отделните звена на ƒѕ –јќ подобен възглед за нещата. »ма много отговорни хора, които увличат останалите, има €дра, на които може да се разчита. ћного се радвам, че с годините постепенно беше преодол€н един синдром, наричам го конфликта „всеки срещу всички и всичко”.

ƒнес ѕредпри€тието е съвсем друга по вътрешни€ си характер организаци€ – с добри кадри, ефективна субординаци€, плавна см€на на поколени€та специалисти. Ќавл€зоха много млади хора – това ме прави удовлетворен и спокоен, че е осигурена приемственост за бъдещето. ¬ крайна сметка това е основни€т смисъл, когато разсъждаваме за годишнини – да се запаз€т и разви€т постижени€та, да се съхран€т знани€та и екипността.

 
2019-02-11 11:28:04