Глобиха свидетели по делото Пенката

Глобиха свидетели по делото Пенката

Двама от призованите свидетели от прокуратурата по делото на бизнесмена от врачанското село Згориград Красимир Каменов, познат като Пенката са глобени от Окръжния съд с по 600 лева. Причината е, че те не са се явили на насроченото за днес заседание срещу него. Пред магистратите те не са представили ясни мотиви за отсъствието си от делото. Днес съдебния състав с председател Снежана Наумова даде ход на процеса срещу бизнесмена. На него бяха разпитани призовани от държавното обвинение и защитата на обвиняемия свидетели. В хода на заседанието магистратите са назначили комплексна двойна техническа експертиза. Тя трябва да бъде направена от компютърен специалист и картограф. Целта е да се даде отговор дали засечените GPS точки отговарят на подадените от обвинението или на тези на защита на Красимир Каменов. Отделно от това Фонд „Земеделие” във Враца трябва да изготви справка за въпросните терени. Назначена е и агроекспертиза, която да отговори на въпроса дали посочената земя става за пасища на коне. По време на днешното заседание Пенката не е дал показания пред съда. Очаква се това да стане на по-късен етап. Следващото заседание срещу него е насрочено за средата на месец февруари тази година.

Красимир Каменов е изправен на подсъдимата скамейка заради подаване на неверни сведения с цел финансиране по Натура 2000. Припомняме, че през месец май 2014 г. Красимир Каменов депозирал в Общинска служба „Земеделие” във Враца заявление за подпомагане по мярка Натура 2000 за код на култура – „Постоянно затревени площи/пасища и мери за паша“. Той посочил два парцела с обща площ 271.53 хектара – единият в землището на в с. Бързия, общ. Берковица и другия в гр. Вършец. В приложената към заявлението таблица на отглеждани животни за 2014 г. били вписани двадесет и шест коне. Близо два месеца по-късно след подаването на заявлението за подпомагане, Краси Пенката сключил договори за пренаемане на поземлени имоти, които представлявали земеделска земя публична общинска собственост, намиращи се в местността „Козница“.

В хода на последваща проверка за окомплектоване на всички изискуеми документи по подаденото от Каменов заявление, същите били изпратени в Централно управление Държавен фонд „Земеделие“ в София. Било установено, че има презастъпвания на очертаните от обвиняемия парцели с тези на други кандидати за подпомагане. Съгласно установения ред, обвиняемият бил уведомен за това обстоятелство, като му бил определен двадесетдневен срок за предоставяне на допълнителни документи, доказващи правото му на ползване на дублиращите се с други кандидати площи, обаче той не го сторил.

На 15 октомври 2014 г. била извършена проверка на място от експерти от Разплащателна агенция при ДФЗ, за която обвиняемият предварително бил уведомен и поканен да присъства. Той се явил, но не могъл да посочи със сигурност местонахождение на заявените от него парцели. Посредством GPS, направени фотоснимки, извършен оглед на парцела и направени замервания било установено, че същия е изцяло недопустим за подпомагане, поради наличие на множество храсти, хвойна, скали и камъни. Освен това, на място не били установени следи от паша на животни, както и присъствие на такива.

След като видял, че длъжностните лица констатирали несъответствие на заявените от него парцели с изискванията по програмата за подпомагане, Красимир Каменов си тръгнал без да изчака края на проверката. Впоследствие той не се явил да се запознае с констатациите, отразени в контролния лист, нито направил възражения. Размерът на претендираната сума по заявената от обвиняемия мярка била определена в размер на 68 241.00 лева. Средствата се осигурявали, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (82%), а останалите от националния бюджет на Република България.

Предвид направените констатации за недопустимост за подпомагане на заявените площи паричните средства на кандидат-бенефициента не били отпуснати. Впоследствие Краси Пенката бил привлечен към наказателна отговорност за умишлено предоставяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз и от бюджета на Република България.
2019-01-08 15:21:32