Предвиждаме резервна възможност за електрозахранване на населените места от община Мездра

Предвиждаме резервна възможност за електрозахранване на населените места от община Мездра

Бойко Чавдаров, регионален мениджър на ЧЕЗ Разпределение за област Враца в интервю за сайта ни

 

 

 

Компанията ще извърши цялостна модернизация на възлова станция Елисейна

 

Г-н Чавдаров, какво е състоянието на електроразпределителната мрежата, която захранва селата в община Мездра?

Абсолютна непрекъснатост на електрозахранването, разбира се, не е възможна никъде, електроразпредлитената мрежа е сложна система и е неизбежно да възникват повреди по съоръжения, както и нарушаване на целостта им при намеса на трета страна. Това, което нанася сериозни щети по мрежата, която захранва селата Ребърково, Лютиброд, Зверино, Елисейна, Оселна, Игнатица, Очиндол и Злидол, обаче са метеорологичните условия. Наличието на обилни снеговалежи и минусови температури доведе многократно до обледяване на проводниците и негативни последствия върху електроенергийните съоръжения – множество скъсани проводници, счупени стълбове, паднали дървета, разположени извън сервитутната зона на електропроводите. Всички тези щети е невъзможно да бъдат предотвратени с каквато и да било превантивна дейност.  Извършваме просеки по електропроводите, но често дърветата са с много по-голяма височина от нормативно разрешената широчина на просеките. Полагаме неимоверни усилия за възстановяване на нанесените щети и осигуряване непрекъснатост на електрозахранването на клиентите, живущи в района, по най-бързия възможен начин. Но често хората не си дават сметка, че причината за аварията не е времето или количеството сняг в самото населено място. Електропроводите са дълги, обикновено стигат до високи части на планините. И в повечето случаи щетите далеч не са в селото. И дори там пътят да е проходим, то нагоре в планината със сигурност не е. Нашите хора ходят пеша и си проправят път по тесни, затрупани пътеки, носейки техника на ръце. Никой бизнес не би искал да създава дискомфорт на своите клиенти, нито да ограничава услугата, от която печели. Така че можем да уверим, че ние правим всичко, което е по силите ни. И категорично мога да заявя, че причината за авариите не се корени в състоянието на електроразпределителната мрежа в района. Ние не сме спирали да правим подобрения по електропровода, който захранва населените места в общината.

 

Какво сте предприели до момента?

Тази есен извършихме извънреден обход и щателен оглед на съоръженията по електрозахранващия извод. На основание резултатите от обследването, веднага изпълнихме необходимите мероприятия за отстраняване на констатираните забележки по съоръженията. За съкращаване времето, необходимо за локализиране на аварии, и ограничаване на броя и продължителността на смущенията в електрозахранването на клиентите монтирахме 2 бр. сигнализатори за земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните. Въведени са в експлоатация 3 бр. дистанционно управляеми устройства, с цел по-бързо локализиране на повредените участъци. Тези автоматизирани уреди дават възможност за незабавна реакция и за изолиране на повредения участък по начин, който позволява всички останали клиенти извън неговата зона, захранвани от електропровода, да останат незасегнати от аварията. По този начин смущенията ще са само в рамките на няколко минути. Само за последните две години, освен вложения труд, ние инвестирахме над 300 хил. лв. в подобрения само по този електропровод.

 

Какви планове имате за развитие на мрежата и подобряване на сигурността на електрозахранването в района?

Стремежът ни към обновяване на съществуващата мрежа и нейната експлоатация като цяло продължава. В инвестиционната ни програма за 2019 г., е заложена цялостна модернизация на възлова станция „Елисейна“, включително подмяна на стълбове, изолатори и проводници. Проектът ще се изпълнява през втората половина на годината, като приоритетната му цел е осигуряване на резервно захранване от подстанция „Бов“. От месец април ще стартира и монтаж на още дистанционно управляеми комутационни апарати, с цел повишаване на надеждността на електрозахранването и намаляване на времетраенето на прекъсванията при евентуални повреди по електропровода. Предстои да бъде извършена термовизионна и ултразвукова диагностика на всички съоръжения по електропроводите линии. Дружеството има необходимата готовност да отстрани своевременно евентуални забележки.

 

Поддържате ли някаква комуникация с региона, така че хората да са наясно какво предстои?

 

Обявили сме нашите планове чрез средствата за масово осведомяване, както и на сайта на дружеството. На 14 декември проведох среща с представители на община Мездра и Общинския съвет, зам.–областния управител на област Враца, както и с кметовете на селата Ребърково, Лютиброд, Зверино, Елисейна, Оселна, Игнатица и Очиндол. Предоставих изчерпателна информация относно извършените дейности по електроенергийните съоръжения, като от името на дружеството поех и конкретни ангажименти за предстоящи мероприятия с цел ограничаване  броя и времетраенето на безтоковите паузи и подобряване качеството на доставяната електрическа енергия в региона.
2018-12-20 13:30:08