Съдия Миглена Раденкова: Гражданите трябва да търсят законовите си права

Съдия Миглена Раденкова: Гражданите трябва да търсят законовите си права

Решаваме делата качествено и в срок

 

 

Миглена Раденкова Петрова е родена на 23.04.1970 г. в гр.Враца. Омъжена е и има син на 21 години. През 1997 г. завършва и се дипломира по специалността „Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград. Професионалната й кариера започва през 1998 г. като главен юрисконсулт в Териториално управление „Данъчна администрация“ гр. Враца. В периода 2000 – 2005 г. работи като съдия по вписванията в Районен съд Враца. От 2005 г. до 2017 г. е съдия в Районен съд гр. Враца, гражданско отделение. В периода 2015 – 2017 г. е административен ръководител на Районен съд - Враца. От 27.03.2017 г. е председател на Административен съд Враца.

 

Г-жо Раденкова, кажете каква е ролята на Административния съд?

 

  • Развитието и утвърждаването на демократичните принципи в една правова държава е в пряка зависимост от степента на развитието и качеството на административното правораздаване. Това е така, защото именно то е призвано да осъществява съдебен надзор за законност върху актовете на администрацията, обезпечава реална защита на правата на гражданите и организациите, като създава условия на равнопоставеност в процеса и в същото време е коректив за работата на самата администрация.

 

Как оценявате дейността на Административен съд – Враца и в тази връзка бавно ли е административното правораздаване?

  • Давайки си сметка за високите обществени изисквания към съда, всички съдии и съдебни служители проявяват изключително усърдие в работата си. Съдиите са добри и отговорни професионалисти, с богат житейски и професионален опит. Следва да се отчете, че правораздавателната дейност е свързана и тясно зависима от дейността на съдебните служители, която в Административния съд – Враца е на нивото на съвременните изисквания на европейските стандарти в административното обслужване. Съдебните служители притежават необходимите нравствени и професионални качества за заеманите от тях длъжности. Работят мотивирано и непрекъснато полагат усилия за повишаване на квалификацията си. С този факт нашият съд също има принос към водещата позиция, която ни отрежда статистиката в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието. По данни на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието към съвета на Европа, Евростат, Евробарометър и др. статистически служби по бързина на производствата за 2018 г., българското административно правораздаване е на трето място сред страните членки на ЕС. По този показател българското административно правораздаване заема челна позиция и показва устойчива тенденция да е в първите пет от 2013 г. насам. Това показва, че вложените усилия са в правилната посока и в същото време ни задължава да продължим със същия ентусиазъм и занапред.

 

Каква е натовареността на правораздавателната институция, какви и колко са просрочените дела?

 

  • За първото шестмесечие на тази година действителната натовареност е над средната за административните съдилища, отчитайки и факта, че от 2016 г. съдийският щат е непълен. Материалната ни компетентност беше разширена с измененията в ЗИНЗС от февруари 2017 г., тъй като административните съдилища вече се произнасят в производствата по чл.62, чл.66, чл.276 и сл. от ЗИНЗС, като следва да се подчертае, че почти всички от тях са предвидени като бързи и съдът следва да се произнася в кратки срокове. Натовареността на нашия съд, както и на останалите административни съдилища очаквано ще нарасне, предвид измененията на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, който влиза в сила на 1 януари 2019 г. За отделните разпоредби е предвиден различен начален момент, от който ще се прилагат, като част от промените вече са в сила. Промените са много и значими. Част от тях са свързани с производствата по обжалване на административни актове, в това число издадените по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Считано от 18.09.2018 г. жалби срещу ревизионни актове се разглеждат от административния съд по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършване на първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол. Най-общо казано данъчните дела вече се разглеждат от всичките 28 административни съдилища, а не както беше досега само в пет – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Променя се подсъдността при обжалване на индивидуални административни актове, като вече компетентен ще е административния съд по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адресат.

Разширява се обхватът на понятието „индивидуален административен акт“, като вече за такива ще се считат и волеизявленията на лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги. С преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на АПК се предвиждат изменения и в голям брой други кодекси и закони, като Кодекса на труда, Кодекса на застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за обществените поръчки, Закона за енергетиката, Закона за кредитните институции, Закона за публичнотопредлагане на ценни книжа и др. Премените са свързани до голяма степен с разширяването на обхвата на обжалването по реда на АПК, както и до промени в подсъдността, целящи постигане на баланс в натовареността на различните административни съдилища.

По втората част от въпроса какви и колко са просрочените дела, с гордост мога да заявя, че в Административен съд – Враца от създаването му до момента няма просрочени дела. В предвидения от закона срок се изготвят не само крайните съдебни актове. Спазват се и сроковете за администриране, насрочване и разглеждане на делата.

  Каква е целта на новите промени, свързани с промяна подсъдността на част от делата?

Една от целите на новите промени в АПК е именно постигане на по-равномерна натовареност на административните съдилища. Следва да се отчете, че с промените в подсъдността на делата се осигурява по-бърз и лесен достъп до правосъдие и се реализира пълноценно защитата на правата. 

Научиха ли се хората да търсят правото срещу административните актове на местната власт?

Да, определено. Смятам, че правораздавателната дейност на административните съдилища допринесе в значителна степен и за развитието в положителна посока на дейността на администрацията.

 

Кои са най-големите трудности, които срещате?

Колкото и тривиално да звучи трудностите са, за да се преодоляват. Лично аз ги приемам като предизвикателства, които допринасят за придобиването на житейски и професионален опит.

 

Какви са целите ви за 2019 година?

 

Да се поддържа достигнатото от Административен съд – Враца високо ниво по отношение на качеството на постановените съдебни актове и бързина при разглеждането и решаването на делата. Ще продължим да участваме в инициативи насочени към популяризиране на дейността на съдебната система и в частност на административните съдилища, с цел по-добра информираност на обществеността и изграждане на доверие в работата на съда. Именно по-високата правна култура на гражданите е една от гаранциите, че те в пълна степен ще упражнят предоставените им в закона и Конституцията права.
2018-12-05 09:27:12