ПГТР-Враца обменя опит в Австрия

ПГТР-Враца обменя опит в Австрия

Директорът на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца инж. Румяна Петрова и представителят на „Чех-Пласт“ООД Ивайло Митов в периода 16 и 19 октомври посетиха  Виена, Австрия. Те взеха участие в обмен на екипи и експерти по проект на Търговско-промишлена палата, Враца „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“ (Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1 Проектът е  финансиран по Програма за  транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Проектът цели подобряване капацитета на заинтересованите страни в процеса на професионално образование и обучениe чрез подобряване на регионалните, националните и транснационалните партньорства, за да се улесни преходът на професионалното образование и обучение към по-ефективно „базирано на работа учене“ в Дунавските държави. По този начин да се развие обхватно средно образование и схеми за обучение, подпомагащи мобилността на работната сила, която да отговаря на бързо променящите се икономически предизвикателства и нуждите на бизнеса.

Акцент в срещата бе ролята на социалното партньорство в дуалното професионално образование и обучение в Австрия. Силата на обучението е базирано на добре развит профил на професията. Той е заложен в учебната програма. Представителите   от българска страна  присъстваха на професионално изложение на работодателите, което е част от кариерното ориентиране на учениците. На изложението бяха представени над 50 фирми и организации, които дават възможност на учениците да се запознаят с възможностите на дуалното обучение в съответната фирма.

ПГТР е първото училище в област Враца, осъществило дуално обучение.

 
2018-10-24 10:14:51