Обсъждиха възможности за саниране по проект

Обсъждиха възможности за саниране по проект

Публично обсъждане на възможности за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони-2" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 се проведе в Червен бряг. Дискутираха се насоките и указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Те са публикувани на 27 март 2018 г. в www.bgregio.bg; ИСУН 2020 и на сайта на Община Червен бряг - www.chervenbryag.bg - секция "Етажна собственост".
2018-04-25 11:06:18