Раздават хранителни продукти на крайно нуждаещи се

Раздават хранителни продукти на крайно нуждаещи се

Близо 15 хиляди нуждаещи се граждани от област Враца ще получат индивидуални пакети с хранителни продукти от Българския червен кръст в града под Околчица. То ще продължи поетапно във всички населени места от областта. Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти – лютеница (по 0,500 кг) 4 бр; доматено пюре – (0,400 кг) 2 бр; грах - зелен стерилизиран (0,800 кг) 4 бр; рибни консерви (0,160 кг) 7 бр; леща по (1,0 кг) 7 бр; пчелен мед (0,500 кг) 2 бр; бисквити (0,200 кг) - 6 бр.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;
  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 11 пункта в Област Враца, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност или пълномощно, написано и подписано собственоръчно.
2018-04-03 15:21:41