Стопираха безразборното разкопаване на улиците

Стопираха безразборното разкопаване на улиците

С 30 гласа „за“, и 4-ма „въздържали се“ общинските съветници приеха Наредбата за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца. Чрез новия нормативен документ се уреждат взаимоотношенията между Община Враца и всички възложители на строително-монтажни работи, при които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост. Приемането на Наредбата бе наложено, поради това, че към този момент липсваше местна подзаконова нормативна уредба на условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура.

„През последните години бяхме свидетели на извършвани прокопавания на новоасфалтирани участъци и некачественото им възстановяване след това, което с приемането настоящия проект ще се избегне. За да се намаляват неудобствата за гражданите, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно – транспортни произшествия, до сега Община Враца изразходваше не малък собствен финансов ресурс за извършване на дейностите по възстановяване на такива участъци.“ – се посочва в Наредбата, чийто вносител бе кметът Калин Каменов.

Чрез Наредба ще преустанови стихийното и безразборно разкопаване на улици и тротоари, което предизвиква основателно недоволство от страна на гражданите и ще създаде условия за консолидиране инвестиционните намерения на експлоатационните дружества за отговорно ползване и опазване на техническата инфраструктура на Oбщина Враца.

Според нормативна уредба възложителите на ремонтни дейности, засегнатите имоти - общинска собственост трябва да се възстановят в срок от 30 календарни дни от лицата, до състоянието, което е било преди ремонта.

При създаването на Наредбата, кметът предложи, когато се разкопае асфалтирана улица, възложителят да я възстанови цялата, а не само компрометираната част от нея. „Предложението е доста смело, но се надявам в бъдеще да имам повече съмишленици и то да бъде възприето от всички“, коментира Калин Каменов по време на обсъждане на второ четена на Наредбата.

Ако не спазят изискванията, посочени в Наредбата, на нарушителите ще бъдат съставени актове и ще се издават наказателни постановления. Глобата за физическо лице, определена от Наредбата е от 1 000 до 5 000 лв., а юридическо лице или едноличен търговец ще се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
2018-01-30 14:59:02