Броиха водолюбивите птици във Врачанско

Броиха водолюбивите птици във Врачанско

Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа събраха данни за числеността и видовия състав на зимуващите птици на територията на инспекцията по време на 42-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. На 12 януари бяха обходени 15 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до гр. Червен бряг, и яз. “Дъбника” край гр. Враца. Сравнително високите температури - между 40С и 70С, необичайни за този период от годината, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици у нас. По обходените маршрути бяха преброени над 600 представители на 12 вида водолюбиви птици, сред които голяма бяла и сива чапла, голям корморан, черноврат гмурец, малък гмурец, зимно бърне, лиска, зеленоглава патица, кафявоглава потапница, кадифена потапница, воден кос.

Особен интерес за наблюдателите тази година представляваше наличието на нетипичния за тази част от страната вид – къдроглавият пеликан, чийто представители бяха съсредоточени в участъка на яз. „Дъбника“. Кадифената потапница беше друг интересен феномен, който се наблюдава изключително рядко.

По време на 42-то среднозимно преброяване беше установено  наличието на екземпляри от други видове птици, които също представляват защитени по Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, голям пърстър кълвач, сива сврачка, лъскавоглав и син синигер, горска зидарка, черешарка, жълта овесарка и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То се осъществява едновременно в повече от 100 страни, включващи около 25 000 влажни зони в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици, оценка за състоянието на популациите на птиците и състоянието на местата, където те зимуват. Събраните в резултат от преброяването данни ще бъдат предоставени на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.
2018-01-16 16:23:38