Важно училище празнува юбилей

Важно училище празнува юбилей

Преди 60 години  на 12 януари нашето любимо училище „Никола Йонков Вапцаров” в село Селановци  е отворило за пръв път врати. За тези шест десетилетия  в него са работили различни хора – учители и персонал. За едни това е бил целият им трудов път, други са преминали за кратко през неговия делник и празник. Шейсет години  нашето училище оформя образователния и културен облик на Селановци  и шейсет випуска са излетели от него, отнасяйки в сърцата си скъпи спомени, а сред тях и образа на любимия учител.Отнесли са  частица от духа и неповторимата му атмосфера, съхранили са спомени, чувства и образи… През различни периоди е било основно,средно и отново основно училище. През 2008 година  на сградата е направен основен ремонт по ОП „Регионално развитие” и в момента продължава да впечатлява с приветливия вид на сградата и класните стаи.

Днес в училището се обучават 165 ученици от първи до седми клас. В педагогическия екип  работят 17 професионалисти, за които учителската професия е мисия. Работниците и служителите осигуряват спокойното  и безпроблемно протичане на учебния процес.Учениците постигат  успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.Училището е носител  на приза „Златна ябълка” на НМД. Работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. То е едно от 84-те пилотни училища в страната,стартирали в  проект „Включващо обучение” по ОПРЧР за работа с ученици със СОП и продължили да работят в тази област по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР. Нуждаещите се ученици продължават да получават подкрепа   и след приключване на проекта на 31.12.2017 г.  Същият екип -  психолог, логопед и трима ресурсни учители, финансиран от училището налага модел за успешна робота в развитие на индивидуалните възможности и бъдещата успешна реализация на всяко дете.

Възпитаниците на училището имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост. По проект „Твоят час” по ОП НОИР са организирани 18 групи за подпомагане на изоставащите и за развитие на творческите заложби на учениците. Училищният екип работи в партньорство с родителите, с  екипа на ДГ „Мир”, ОДК Оряхово, кметство Селановци, община Оряхово, неправителствени организации. То е едно от 33-те училища, работещи по проект „Училището като център в общността” към НМД. Активно се включва и в дейностите по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център Амалипе. МОН одобри ОУ „Н.Й.Вапцаров” за  ИНОВАТИВНО. Дейностите се финансират от проект „Различното училище” изпълняван към ЦОИДУЕМ за срок от две години. Изпълнени проекти към ФРГИ, НМД, ПУДООС, Сдружение „Първи юни” Бяла Слатина промениха образа му и създадоха различна среда за работа и творчество на учениците.

Цялата учебна година преминава под знака на годишнината. В първия учебен ден гост беше министърът на образованието Красимир Вълчев. Участниците в  патронният празник на седми декември 2017г.  напомниха със стиховете на поета Вапцаров  неповторимото усещане за принадлежност към едно голямо семейство – на завършилите това училище. За да отдаде необходимата признателност на хората, допринесли най-много за облика му, училището е поканило на 12 януари2018 г. хора, работещи и работили като учители, служители и персонал на среща „Въздъхнали спомени”. Голямото честване на годишнината ще се проведе на 24 май 2018 г. с тържествен концерт.

Петя Русинова

 
2018-01-11 15:08:19